Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Hepatocelulárny karcinóm z pohľadu rádiológa
MUDr. Robert Duchoň
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Roman Doval
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Chirurgická liečba hepatocelulárneho karcinómu
Hepatocelulárny karcinóm je treťou najčastejšou príčinou smrti pre malígne ochorenie a piatym najčastejším malígnym ochorením vo svete, pričom jeho incidencia v posledných desaťročiach významne stúpa. Chirurgická liečba je jedinou kuratívnou modalitou v liečbe hepatocelulárneho karcinómu. U pacientov bez chronického ochorenia pečene je chirurgická resekcia metódou voľby. U pacientov s pokročilým stupňom chronického pečeňového ochorenia spĺňajúcich Milánske kritériá je indikovaná transplantácia pečene. Chirurgická resekcia a ablatívne techniky môžu byť použité na zabránenie progresie počas čakania na transplantáciu pečene pre hepatocelulárny karcinóm.
Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, liečba, chirurgická resekcia, transplantácia pečene, ablatívne techniky.

Surgical treatment of hepatocellular carcinoma
Hepatocellular carcinoma is the third most common cause of cancer death and the fifth most prevalent cancer in the world, the incidence is increasing in last decades. Surgery is the most efficient treatment of patients with hepatocellular carcinoma. In patients with normal liver function is surgical resection the only curative treatment. For patients with liver failure, fulfiling Milan's criteria, liver transplantation is recommended. Surgical resection and ablative techniques could be used as bridge therapy to transplantation for hepatocellular carcinoma.
Key words: hepatocellular carcinoma, treatment, surgical resection, liver transplantation, ablative techniques.
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Aktuálny stav systémovej terapie nádorov pečene
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Rádioterapia hepatocelulárneho karcinómu
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Hepatocelulární karcinom u dětí a adolescentů – rozdíly od hepatologie dospělých
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Adjuvantná rádioterapia karcinómu endometria
MUDr. Zdeněk Linke
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha
MUDr. Jana Prausová
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha
Léčba pokročilého gastrointestinálního stromálního nádoru
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interné oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Výučbová základňa SZU, Nitra
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Novinky z American Society of Clinical Oncology 2010
MUDr. Jozef Chovanec
POKO, NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
VI. Bardejovské onkologické dni
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry - ESMO usmernenia pre klinickú prax: príprava, realizácia a šírenie. Editoriál
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
predsedníčka Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS
Správa zo schôdze výboru Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti, 9. júl 2010
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Urbanová
Ústav patologickej fyziológie, Oddelenie klinickej patofyziológie, LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Ústav patologickej fyziológie, Oddelenie klinickej patofyziológie, LF UK, Bratislava
Úloha vybraných biochemických markerov pri detekcii kardiotoxicity u vyliečených detských onkologických pacientov
MUDr. Miroslav Klačko
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Peter Babala
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Peter Mikloš
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Eva Weismanova, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Možnosti využitia imunochemických metód a molekulovej genetiky v sledovaní pacientok s karcinómom krčka maternice
created by © zooom.sk s.r.o.