Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Neurochirurgická klinika FNsP, Bratislava
Liečenie mozgových gliómov, od makroskopickej reskcie k neurofyziologickému operovaniu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Boris Rychlý
Cytopathos s r. o., Bratislava
MUDr. Marián Švajdler ml.
Oddelenie patológie FN L.Pasteura, Košice
MUDr. Andrej Šteňo
Neurochirurgická klinika FNsP L. Dérera, Bratislava
Zmeny v najnovšej klasifikácii nádorov centrálneho nervového systému podľa svetovej zdravotníckej organizácie a ich dopad na súčasnú diagnostickú prax
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
MUDr. Martin Chorváth
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Rádioterapia nádorov centrálnej nervovej sústavy
MUDr. Peter Kalina, CSc.
II. Neurologická klinika FN a LF UK, Bratislava
Chemoterapia nádorov centrálnej nervovej sústavy
MUDr. Andrej Šteňo
Neurochirurgická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Bratislava
MUDr. Miroslav Čík
Medicora – IZD, s.r.o., Bratislava
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Neurochirurgická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Bratislava
Súčasný technický pokrok v neurochirurgii a jeho vplyv na chirurgickú liečbu gliových nádorov mozgu
MUDr. Víťazoslav Belan
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP, Bratislava
MUDr. Ľubica Pružincová
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP, Bratislava
Ing. Miroslav Srbecký
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP, Bratislava
MR v diagnostike a liečbe primárnych nádorov mozgu
Pokroky v rádiologických metódach za posledných 20 rokov, zavedením najmä MR do rutinnej klinickej praxe, umožnili spresniť predoperačné posúdenie mozgových nádorov. Rozšírené MR ako je difúzne vážené zobrazovanie (DVO), magnetická rezonančná spektroskopia (MRS), perfúzne MR (PMR) vedú k precíznejšiemu predoperačnému posúdeniu mozgových nádorov. MR je taktiež najvhodnejšou metódou na sledovanie mozgových nádorov po liečbe chirurgickej, radiačnej a chemoterapii, na odlíšenie progresie, pseudoprogresie a posterapeutických zmien.
Kľúčové slová: MR, mozgové nádory, MRS, PMR, posterapeutické poškodenie.

MRI Evaluation in the Diagnosis and Treatment of Primary Brain Tumors
The progress of the radiology methods, namely introducing mostly MRI into clinical practice, have been useful in presurgery assessment of brain tumors. Advandced MRI (such as DWI, MRS, PMR) lead to more precise preoperative assessment of brain tumor. MRI is also most suitable method for assessment of brian tumors after neurosurgery, radiotherapy and chemotherapy as well as for distinguishing the progression, pseudoprogression and postterapeutic injuries.
Key words: MR, CT, brain tumors, MRS, PMR, postterapeutic injuries.
MUDr. Jaroslava Barkmanová
Onkologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Karcinoidy
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno, Česká republika
Riziko rozvoje germinálních nádorů u pacientů s gonadální dysgenezí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Vaněk
Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, ÚVN-SNP-FN, Ružomberok
Správa z prvej Abbott medzinárodnej konferencie o nutričnej terapii v onkológii, 12. – 14. apríl 2010, Istanbul, Turecko
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
15. celoštátna konferencia Sekcama
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Vladimír Pročka
Klinika nukleárnej medicíny LF UK, OÚSA a SZU, Bratislava
doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK, OÚSA a SZU, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Peter Kalina, CSc.
II.neurologická klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Rádiologická klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ľubica Pružincová
Rádiologická klinika LF UK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Boris Rýchly
Cytopathos, Bratislava
Skúsenosti s využitím 18FDG PET v diferenciálnej diagnostike low-grade a high-grade gliómov
DISKUSNÉ FÓRUM
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, CSc.
I.onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Diagnóza tumoru testis vychádzajúceho z Leydigových buniek
created by © zooom.sk s.r.o.