Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Mgr. Petra Nováková
Oddelenie onkologickej genetiky NOÚ, Bratislava
MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Oddelenie onkologickej genetiky NOÚ, Bratislava
Cytogenetické a molekulárno-cytogenetické metódy v hematoonkológii
RNDr. Katarína Hlinková
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Molekulárne markery cielenej liečby u vybraných onkologických malignít
MUDr. Denisa Ilenčíková
Oddelenie onkologickej genetiky NOÚ a Katedra klinickej genetiky SZÚ
RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV a Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Ústav patologickej anatómie LFUK, Bratislava
Lynchov syndróm – novinky v diagnostike a liečbe
RNDr. Miriam Milly, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Katarína Závodná, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Hereditárna forma malígneho melanómu asociovaná s poruchami génu CDKN2A
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Miriam Milly, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Katarína Závodná, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií: molekulárno-genetická analýza génov BRCA
PharmDr. Dominik Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
RNDr. Mária Pšenková
Pharm – In, s. r. o., Bratislava
Ing. Branislav Balvan
JD Software, s. r. o., Žilina
Pacientske registre – potreba reálnych dát v hodnotení účinnosti, bezpečnosti a nákladovej efektivity onkologických liekov
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
RNDr. Alena Tichá, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Robert Hromádka
Centrum pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové
Moderní metody nutriční podpory u nádorové kachexie
Kachexie je nebezpečnou komplikací většiny nádorových onemocnění, zhoršuje výsledky chemoterapie, chirurgického výkonu, aktinoterapie a zhoršuje prognózu nemocných. Konvenční nutriční podpora enterální tekutou výživou je málo účinná, proto se v současné době prosazují speciální přípravky založené na principech nutriční farmakologie a orgánově specifických účincích. Mimořádný pokrok v této skupině enterálních přípravků přineslo doplnění jejich složení ω-3 mastnými kyselinami a rozpustnou fermentovatelnou vlákninou. Vedle potlačení kachexie, zánětlivé reakce, se u těchto přípravků předpokládá i ochrana střevní bariéry poškozované malnutricí a chemoterapií.
Kľúčové slová: nádorová kachexie, nutriční podpora, enterální výživa, ω-3 mastné kyseliny.

New methods of nutritional support in cancer cachexia
Cachexia is a hazardous complication of the majority of malignant diseases and deteriorates the results of chemotherapy, surgical treatment, actinotherapy and significantly worsens prognosis of the disease. Conventional nutritional support using enteral liquid formulas is not effective enough and preparations based on nutritional pharmacology and organ-specific activities are used recently. The most significant improvement in these preparations was achieved by the implementation of ω-3 fatty acids and soluble fermentable fibre. In addition to supression of cachexia and inflammation, these preparations are supposed to protect bowel barrier damaged by malnutrition and chemotherapy.
Key words: cancer cachexia, nutritional support, enteral nutrition, ω-3 fatty acids, disease specific nutrition.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
Dialógy o malnutrícii
MUDr. Miriam Ladická
Národný onkologický ústav, Bratislava
Lymfómové fórum 2010
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Boris Duchaj
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Otorinolaryngologická klinika Lekárskej fakulty UK, FN a SZU, Bratislava
MUDr. Jaroslav Veselý
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Klára Aksamitová
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Ing. Soňa Skrašková
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Rádionuklidová detekcia sentinelovej uzliny pri nádoroch dutiny ústnej
created by © zooom.sk s.r.o.