Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Mgr. Petra Nováková
Oddelenie onkologickej genetiky NOÚ, Bratislava
MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.
Oddelenie onkologickej genetiky NOÚ, Bratislava
Cytogenetické a molekulárno-cytogenetické metódy v hematoonkológii
RNDr. Katarína Hlinková
Oddelenie klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Molekulárne markery cielenej liečby u vybraných onkologických malignít
MUDr. Denisa Ilenčíková
Oddelenie onkologickej genetiky NOÚ a Katedra klinickej genetiky SZÚ
RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV a Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
Ústav patologickej anatómie LFUK, Bratislava
Lynchov syndróm – novinky v diagnostike a liečbe
RNDr. Miriam Milly, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Katarína Závodná, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Hereditárna forma malígneho melanómu asociovaná s poruchami génu CDKN2A
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Miriam Milly, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Katarína Závodná, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky ÚLVM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií: molekulárno-genetická analýza génov BRCA
PharmDr. Dominik Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
RNDr. Mária Pšenková
Pharm – In, s. r. o., Bratislava
Ing. Branislav Balvan
JD Software, s. r. o., Žilina
Pacientske registre – potreba reálnych dát v hodnotení účinnosti, bezpečnosti a nákladovej efektivity onkologických liekov
Zdravotný systém a jeho jednotlivé subjekty sa čoraz častejšie stretávajú s potrebou dostupnosti dát z reálnej klinickej praxe. Nevyhnutnými sa stávajú najmä pri vstupe nových terapeutických, resp. diagnostických modalít do klinickej praxe, keď existuje značná neistota ohľadom naplnenia očakávaní vyplývajúcich z výsledkov klinických štúdií. Z tohto dôvodu stále viac rezonuje potreba existencie dát z reálnej klinickej praxe, ktoré by pomohli posúdiť klinický prínos a bezpečnosť lieku v bežných podmienkach, a tým pomohli posúdiť tiež jeho nákladovú účinnosť a dopad na finančné zdroje zdravotného systému.
Kľúčové slová: reálne dáta, klinická prax, pacientske registre.

Patient registries – a need for real data in the context of efficacy, safety and cost effectiveness
The health system and its parts are more often confronted with the need for real clinical and economical data. This data are unavoidable in the reimbursment process for new therapeutical or diagnostic procedures, where there is a some space for uncertainty. The need for real clinical and cost data is also explicitly formulated by the payers.
Key words: real data, clinical practice, patients registries.
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
RNDr. Alena Tichá, Ph.D.
Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Robert Hromádka
Centrum pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové
Moderní metody nutriční podpory u nádorové kachexie
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
Dialógy o malnutrícii
MUDr. Miriam Ladická
Národný onkologický ústav, Bratislava
Lymfómové fórum 2010
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Boris Duchaj
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Otorinolaryngologická klinika Lekárskej fakulty UK, FN a SZU, Bratislava
MUDr. Jaroslav Veselý
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Klára Aksamitová
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Ing. Soňa Skrašková
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Rádionuklidová detekcia sentinelovej uzliny pri nádoroch dutiny ústnej
created by © zooom.sk s.r.o.