Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Výučbová základňa SZU, Nitra
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Výučbová základňa SZU, Nitra
Chemoterapia karcinómu pľúc – čo nového v roku 2009?
MUDr. Mária Černá, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie SZU, Oddelenie klinickej onkológie, FN Bratislava
7. vydanie TNM klasifikácie karcinómu pľúc – august 2009
MUDr. Peter Kasan
Oddelenie klinickej onkológie KPaF SZU I a FNsP Bratislava-Ružinov, Bratislava
Nový trend v cielenej (biologickej) liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc v roku 2009 – udržiavacia liečba
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Katedra radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Rádioterapia pľúcneho karcinómu
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Iveta Vochyanová-Andrezálová
Klinika klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Súčasné možnosti a perspektívy adjuvantnej a neoadjuvantnej liečby karcinómov žlčových ciest
doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Ing. Veronika Altanerová, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Úloha kmeňových buniek pri vzniku nádoru, tvorbe metastáz a ich využitie v nádorovej terapii
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
BB Biocyt diagnostické centrum s. r. o., Banská Bystrica, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
Správa z 32nd Annual CTRC – AACR San Antonio Breast Cancer Symposium 9. – 13. 12. 2009
V texaskom meste San António sa v decembri 2009 konal 32. ročník sympózia, ktorého ústrednou témou je karcinóm prsníka (KP). Hlavným organizátorom tohto podujatia je už tradične Centrum liečby a výskumu rakoviny (CTRC) pri texaskej univerzite v San Antóniu. Tento ročník bol druhý v poradí, keď táto významná konferencia bola usporiadaná v spolupráci s Americkou asociáciou pre výskum rakoviny (AACR). Sympózia sa zúčastnilo približne 8 500 odborníkov z takmer 100 krajín sveta. Základným cieľom konferencie bolo poskytnúť súčasný stav informácií o KP a premalígnych léziách prsníka a výmena poznatkov medzi akademickými a klinickými lekármi a výskumníkmi. Program podujatia bol veľmi bohatý, len v hlavných zasadaniach odznelo viac ako 60 prednášok a bolo prezentovaných približne 1100 posterov. Navyše denne prebiehali aj ďalšie mini sympóziá z rozličných oblastí vedy a výskumu KP, ako aj plenárne prednášky, edukačné aktivity a prezentácie významných a ocenených odborníkov z rôznych špecializácií mamárnej onkológie.
MUDr. Valér Kováč, PhD.
Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ pri VOÚ, Košice
XIII. Košické chemoterapeutické dni
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety a SZU, Bratislava
MUDr. Peter Babala
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety a SZU, Bratislava
MUDr. Peter Mikloš
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety a SZU, Bratislava
MUDr. Miroslav Klačko
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety a SZU, Bratislava
MUDr. Július Palaj
Klinika chirurgickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety a LFUK, Bratislava
Chyloperitoneum po radikálnych onkogynekologických operáciách
MUDr. Katarína Rauová
II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. Rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Ústav histológie a embryológie LF UK, Bratislava
Radiálna jazva prsníka – úskalia diagnostiky
created by © zooom.sk s.r.o.