Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Zuzana Hlavatá
Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Hlavatá
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Chemoterapia kolorektálneho karcinómu
Liečba pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom si vyžaduje multidisciplinárny prístup a vzhľadom na viacero liečebných možností je potrebný viac-menej komplexný pohľad, resp. nadhľad pre správnosť rozhodovania. Celkové 5-ročné prežívanie sa pohybuje v širokom rozpätí 10 – 40 % práve v závislosti nielen od povahy nádorového ochorenia a stavu pacienta, ale hlavne od správnosti rozhodnutí o optimálnom liečebnom postupe. Používanie agresívneho chirurgického prístupu pri metastatickom ochorení má čoraz širšie uplatnenie v praxi, napriek chýbaniu dát z randomizovaných štúdií podporujúcich tento postup. Skutočnosťou však zostáva, že pri správnej selekcii pacientov po resekčnom výkone metastáz je 5-ročné prežívanie 30 – 40 % (1). V poslednom období výskum nielen na poli klasických cytostatík (zavedenie oxaliplatiny do liečby kolorektálneho karcinómu), ale hlavne v oblasti molekulárnej úrovne (objavenie tzv. biologických látok, targetových molekúl) nám dovoľuje stále viac a viac zvyšovať efektivitu protinádorovej liečby, predlžovať prežívanie bez progresie ochorenia, a tým predlžovať aj celkové prežívanie. Napriek neodškriepiteľnosti významných pokrokov v liečbe a jej cielení u pacientov s metastatickým nádorom čreva, prognóza týchto pacientov zostáva zlá.
Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, systémová chemoterapia, celkové prežívanie

Chemotherapy for colorectal cancer
Due to different treatment modalities, successful treatment of patients with metastatic colorectal cancer requires multidisciplinary and complex approach. The overall 5-year survival varies from 10 to 40%. This relatively wide interval is dependent on the nature of particular tumor, patient performance and treatment strategy. Despite absence of data from randomized clinical studies, employment of aggressive surgical procedures for metastatic colorectal cancer treatment is widely used. However, in selective group of patients, 5-years survival of 30 – 40 % after metastasectomy was achieved. New findings in the field of conventional chemotherapeutic agents (e.g. Use of oxaliplatiunum in the CRC treatment) as well as discovery of targeted molecules (e.g. bevacizumab) and their introduction into clinical practice have a positive impact on the efficacy of anticancer treatment, prolongation of the PFS, and, thereby, improvement of the overall survival. Despite substantial achievements in the targeting and treatment, the overall prognosis of patients with colorectal cancer remains poor.
Key words: colorectal cancer, chemotherapy, overall survival
MUDr. Branislav Sepeši
Onkologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Radiačná liečba nádorov konečníka
MUDr. Robert Duchoň
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Roman Doval
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Chirurgická liečba pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu
MUDr. Eva Husarovičová, PhD.
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Mgr. Marta Poláková
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Liečba lymfedému kompresívnou terapiou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Správa z Best of ASCO Slovakia 2009
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Cetuximab – chimerická monoklonová IgG1 protilátka na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu a skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Juraj Beniak
POKO Poprad
ECCO15 – ESMO34, Berlín 20. – 24. 9. 2009
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Tomáš Minarik
Interná klinika Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
Interná klinika Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Jozef Šufliarsky
Interná klinika Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michaela Kubíčková
Interná klinika Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Tibor Lengyel
Gynekologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Bohuslav Nižňanský
Gynekologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Oliver Sádovský, CSc.
Gynekologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Retrospektívna analýza liečby rekurentného karcinómu vaječníka topotekanom
MUDr. Iveta Oravcová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
MUDr. Branislav Czako
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, pracovisko Petržalka, Bratislava
MUDr. Eva Demečková
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, pracovisko Petržalka, Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
MUDr. Radoslav Greksák
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
MUDr. Pavol Kotouček
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, pracovisko Petržalka, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Prídavné chromozómové zmeny u pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou – ich vplyv na prežívanie
MUDr. Peter Chvalný
Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Straka, CSc.
Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Martin Sabol
Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Róbert Králik
Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Peter Mračna
Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Róbert Donát
Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Boris Duchaj
Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava
Biopsia sentinelovej uzliny pri včasnom karcinóme prsníka
created by © zooom.sk s.r.o.