Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CS.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Postavenie cielenej liečby v terapii karcinómu obličky
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Oddelenie epidemiológie nádorov, Ústave experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Výskyt a úmrtnosť na karcinóm prostaty na Slovensku a v zahraničí
MUDr. Marta Škultétyová
Interná-onkologická klinika Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Andrea Mocná
Klinika detskej hemato-onkológie DFNsP, Bratislava
Chemoterapia hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, Košice
Adjuvantná liečba karcinómu prostaty
MUDr. Věra Miškovská
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Použitie retroperitoneálnej lymfadenektómie v terapii neseminomatóznych nádorov testis
MUDr. Jan Haber, CSc.
I. interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice, Universita Karlova, 1. lékařská fakulta
MUDr. Naďa Mallátová
Centrální laboratoře Nemocnice, České Budějovice
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a Národný Onkologický ústav, Bratislava
Změna spektra kandid způsobující invazivní kandidózu – status quo v Evropě, České a Slovenské republice
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Alternatívna a komplementárna medicína u onkologického pacienta
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LFUK a NOÚ, Bratislava
Bratislavské onkologické dni 2009
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Temsirolimus – mTOR ako nová cieľová štruktúra v liečbe pokročilého karcinómu obličky a lymfómu z plášťových buniek
Temsirolimus je selektívny inhibítor mTOR (inhibítor cicavčej cieľovej kinázy rapamycínu). Viaže sa na intracelulárny proteín FKBP- 12. Vzniknutý proteínový/temsirolimový komplex inhibuje aktivitu mTOR, t. j. kinázy, ktorá kontroluje bunkové delenie. Temsirolimus selektívne narušuje aj transláciu regulačných proteínov bunkového cyklu a má aj antiangiogénne účinky. Temsirolimus je indikovaný na liečbu prvej voľby u pacientov s pokročilým karcinómom z obličkových buniek (RCC), ktorí majú aspoň tri zo šiestich prognosticky rizikových faktorov a na liečbu dospelých pacientov s relapsujúcim a/alebo refraktérnym lymfómom z plášťových buniek (MCL).
Kľúčové slová: temsirolimus, inhibítor mTOR, pokročilý karcinóm z obličkových buniek (RCC), relabujúci a/alebo refraktérny lymfóm z plášťových buniek (MCL)

Temsirolimus – mTOR as a new target for the treatmet of advanced cell carcinoma (RCC) and relapsed and/or refractory mantle cell lymphoma (MCL)
Temsirolimus is a selective inhibitor of mTOR (mammalian target of rapamycin). Temsirolimus binds to an intracellular protein FKBP-12, and the protein/temsirolimus complex binds and inhibits the activity of mTOR that controls cell division. The anti-tumour effect of temsirolimus may also in part stem from its ability to selective disrupt translation of cell cycle regulatory proteins and to inhibit angiogenesis. Temsirolimus is indicated for the first-line treatment of patients with advanced renal cell carcinoma (RCC) who have at least three of six prognostic risk factors and for the treatment of adult patients with relapsed and/or refractory mantle cell lymphoma (MCL).
Key words: temsirolimus, mTOR inhibitor, advanced renal cell carcinoma (RCC) – refractory mantle cell lymphoma (MCL)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, 30. 9. 2009; Správa zo schôdze výboru Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiológie a rádiofyziky 9. 9. 2009
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Pavol Žúbor
Pôrodnícko-gynekologická klinika JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Silvester Galo
Pôrodnícko-gynekologická klinika JLF UK a MFN, Martin
Neskorá rekurencia granulózobunkového tumoru ovária – kazuistika
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Pegfilgrastím v záchrannej liečbe testikulárnych nádorov
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.