Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CS.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Postavenie cielenej liečby v terapii karcinómu obličky
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Oddelenie epidemiológie nádorov, Ústave experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Výskyt a úmrtnosť na karcinóm prostaty na Slovensku a v zahraničí
Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov. Slovenská republika patrí medzi krajiny so strednými hodnotami výskytu tohto ochorenia, v regióne strednej a východnej Európy ide o vyšší výskyt. Incidencia karcinómu prostaty má v SR stúpajúcu tendenciu, mortalita stúpa pomalšie. Autori práce sa zaoberajú analýzami základných epidemiologických ukazovateľov pri karcinóme prostaty na Slovensku a porovnávajú tieto parametre s hodnotami nameranými v zahraničí.
Kľúčové slová: karcinóm prostaty, incidencia, mortalita, skríning

Prostate cancer incidence and mortality in Slovakia and abroad
Prostate cancer is one of the most commonly diagnosed non-skin cancer in the male population. In the Slovak Republic there is a middle occurrence of this disease, however, when consider the Central and Eastern Europe the incidence is quite high. The age-adjusted incidence of the disease shows a considerable increase, mortality increased only slightly. The authors analysed basic epidemiological features of the occurrence and mortality on prostate cancer and they compared the data with other countries.
Key words: prostate cancer, incidence, mortality, screening
MUDr. Marta Škultétyová
Interná-onkologická klinika Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Andrea Mocná
Klinika detskej hemato-onkológie DFNsP, Bratislava
Chemoterapia hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, Košice
Adjuvantná liečba karcinómu prostaty
MUDr. Věra Miškovská
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Použitie retroperitoneálnej lymfadenektómie v terapii neseminomatóznych nádorov testis
MUDr. Jan Haber, CSc.
I. interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice, Universita Karlova, 1. lékařská fakulta
MUDr. Naďa Mallátová
Centrální laboratoře Nemocnice, České Budějovice
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a Národný Onkologický ústav, Bratislava
Změna spektra kandid způsobující invazivní kandidózu – status quo v Evropě, České a Slovenské republice
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Alternatívna a komplementárna medicína u onkologického pacienta
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LFUK a NOÚ, Bratislava
Bratislavské onkologické dni 2009
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Temsirolimus – mTOR ako nová cieľová štruktúra v liečbe pokročilého karcinómu obličky a lymfómu z plášťových buniek
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, 30. 9. 2009; Správa zo schôdze výboru Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiológie a rádiofyziky 9. 9. 2009
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Pavol Žúbor
Pôrodnícko-gynekologická klinika JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Silvester Galo
Pôrodnícko-gynekologická klinika JLF UK a MFN, Martin
Neskorá rekurencia granulózobunkového tumoru ovária – kazuistika
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Pegfilgrastím v záchrannej liečbe testikulárnych nádorov
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.