Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby epidermoidného karcinómu hrtana a hypofaryngu
MUDr. Michal Rosoľanka
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Karcinóm orofaryngu
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika LFUK, SZU, FNsP Bratislava
MUDr. Matúš Valach
Alfa medical patológia, s.r.o., Bratislava
prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
1I. ORL klinika LFUK, SZU, FNsP Bratislava
Klinický pohľad na histopatologickú diagnostiku metastáz v krčných lymfatických uzlinách
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Michal Rosoľanka
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Orgán zachovávajúci protokol pri liečbe karcinómu hypofaryngu a laryngu
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
MUDr. Sabina Šufliarska
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alica Dzurenková
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Genetické perspektívy predikcie toxicity cytostatík
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
Mgr. Petra Tilandyová
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
RNDr. Zora Lasabová, PhD.
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Roman Tomaškin
Urologická klinika JLF UK a FN v Martine
Molekulová patológia karcinómu prostaty (2. časť)
MUDr. Iveta Oravcová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Akútna promyelocytová leukémia – liečba (2. časť)
doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.
I. Onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Pegylovaný lipozomálny doxorubicín v liečbe rekurentného karcinómu ovária
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Aktuálne indikácie pemetrexedu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, NsP Nitra
Aktuálne z ASCO 2009
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Pemetrexed (pemetrexát) – antifolátové cytostatikum na liečbu malígneho mezoteliómu pleury a nemalobunkového karcinómu pľúc
Pemetrexed je antifolátové cytostatikum (antagonista kyseliny listovej, ktorý inhibuje tymidylátsyntetázu (TS), dihydrofolátreduktázu (DHFR) a glycínamidribonukleotidformyltransferázu (GARFT) a blokuje tak na folátoch závislú biosyntézu tymidínu a purínových nukleotidov. Pemetrexed je indikovaný u pacientov s neresekovateľným malígnym mezoteliómom pleury, a to v kombinácii s cisplatinou u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie, v monoterapii na liečbu v druhej línii s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie, v prvej línii v kombinácii s cisplatinou na liečbu pacien tov s neoperovateľným, lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu.
Kľúčové slová: pemetrexed, antifolát, malígny mezotelióm pleury, nemalobunkový karcinóm pľúc

Pemetrexed - antifolate cytostatic drug for treatment of malignant pleural mesothelioma and non-small cell lung cancer
Pemetrexed, a pyrriol (2,3-d) pyrimidine antifolate, is unique among the folate antagonists in that it is a powerful inhibitor of not only thymidylate synthase (TS) but also dihydrofolate reductase (DHFR) and the purine synthetic enzyme, glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT). Pemetrexed is indicated in combination with cisplatin for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma whose disease is unresectable or who are otherwise not candidates for curative surgery. Pemetrexed is indicated in combination with cisplatin therapy for the initial treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer, for the maintenance treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer whose disease has not progressed after four cycles of platinum-based first-line chemotherapy and as a single-agent for the treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous non-small cell lung cancer after prior chemotherapy.
Key words: pemetrexed, pyrimidine antifolate, malignant pleural mesothelioma, non-small cell lung cancer
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
Interní hemato-onkologická klinika FN Brno
Karcinómy hlavy a krku: aktuality zo zahraničnej tlače
MUDr. Ján Gyárfáš
Národný onkologický ústav, Bratislava
K nedožitému jubileu primára Černého
doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Mužík
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
MUDr. Jana Koptíková, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Tomáš Pavlík
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
Bc. Ondřej Májek
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Miroslav Kubásek, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky
ODPORÚčANIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Slovenská onkologická spoločnosť SLS, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Odporúčania Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS pre použitie bisfosfonátov v liečbe solídnych nádorov
created by © zooom.sk s.r.o.