Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby epidermoidného karcinómu hrtana a hypofaryngu
MUDr. Michal Rosoľanka
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Karcinóm orofaryngu
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika LFUK, SZU, FNsP Bratislava
MUDr. Matúš Valach
Alfa medical patológia, s.r.o., Bratislava
prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
1I. ORL klinika LFUK, SZU, FNsP Bratislava
Klinický pohľad na histopatologickú diagnostiku metastáz v krčných lymfatických uzlinách
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Michal Rosoľanka
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Orgán zachovávajúci protokol pri liečbe karcinómu hypofaryngu a laryngu
Radikálna chirurgická liečba s pooperačnou rádioterapiou je stále najefektívnejšia liečebná metóda pri pokročilom, resekovateľnom karcinóme hlavy a krku. V prípade karcinómu hrtana prerastajúceho do hypofaryngu a karcinómu hypofaryngu rastúceho do hrtana rozsahu T3 a T4 môže byť účinná chirurgická liečba len vtedy, ak sa spolu s nádorom odstráni aj hrtan. Pri hodnotení dlhodobých výsledkov prežívania sa zistilo, že nie je významný rozdiel v prežívaní pacientov po chirurgickej liečbe oproti prežívaniu pacientov po nechirugickej liečbe. Rozvojom chemoterapie a zlepšením rádioterapeutických metód nechirurgická liečba získava čoraz viac na význame. Posledné desaťročie sa zaviedol do praxe liečebný protokol, pri ktorom za zachováva hrtan ako orgán fonácie, respirácie a uzáveru dýchacích ciest, čo zlepšuje kvalitu života pacienta. V práci posudzujeme indikácie na zaradenie pacientov do tohto protokolu. Predstavujeme súbor 9 pacientov liečených v spolupráci na ORL klinike LF UK, FN a SZU a v OÚsA v Bratislave, zatiaľ bez hodnotenia dlhodobých výsledkov.
Kľúčové slová: orgán zachovávajúci protokol liečby, karcinóm hrtana a hypofaryngu rozsahu T3–4, indukčná chemoterapia CDDP a 5FU

Organ preservation protocol of treatment hyppolaryngeal and laryngeal cancer
Radical surgery followed by postoperative radiotherapy is still the most effective treatment option for advanced resectable head and neck cancer. In the case of advanced T3-4 laryngeal cancer involving hypopharynx and T3–4 hypopharyngeal cancer growing on larynx is surgery effective only by the way of laryngectomy. Long- term survival studies found out, that there is no significant difference between surgical and non-surgical treatment. Development of chemotherapy and improvement of radiotherapeutical methods enhanced the consequence of non-.surgical treatment. Last decade an organ preservation protocol for laryngeal/hypopharyngeal carcinomas was installed in the field of E.N.T. oncology. Preserved larynx as organ of respiration, fonation and airway closure improves patient´s quality of life. Indications for including patient into this protocol are discussed in this paper. Group of 9 patients treated in Otorhinolaryngologic department University Hospital in cooperation with Oncologic department in Bratislava is introduced without evaluation of long term results yet.
Key words: organ preservation protocol of treatment, T3-4 laryngeal and hypopharyngeal cancer, inductive chemotherapy CDDP and 5FU
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
MUDr. Sabina Šufliarska
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alica Dzurenková
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Genetické perspektívy predikcie toxicity cytostatík
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
Mgr. Petra Tilandyová
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
RNDr. Zora Lasabová, PhD.
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Roman Tomaškin
Urologická klinika JLF UK a FN v Martine
Molekulová patológia karcinómu prostaty (2. časť)
MUDr. Iveta Oravcová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Akútna promyelocytová leukémia – liečba (2. časť)
doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.
I. Onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Pegylovaný lipozomálny doxorubicín v liečbe rekurentného karcinómu ovária
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Aktuálne indikácie pemetrexedu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, NsP Nitra
Aktuálne z ASCO 2009
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Pemetrexed (pemetrexát) – antifolátové cytostatikum na liečbu malígneho mezoteliómu pleury a nemalobunkového karcinómu pľúc
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
Interní hemato-onkologická klinika FN Brno
Karcinómy hlavy a krku: aktuality zo zahraničnej tlače
MUDr. Ján Gyárfáš
Národný onkologický ústav, Bratislava
K nedožitému jubileu primára Černého
doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Mužík
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
MUDr. Jana Koptíková, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Tomáš Pavlík
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
Bc. Ondřej Májek
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Miroslav Kubásek, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky
ODPORÚčANIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Slovenská onkologická spoločnosť SLS, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Odporúčania Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS pre použitie bisfosfonátov v liečbe solídnych nádorov
created by © zooom.sk s.r.o.