Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby epidermoidného karcinómu hrtana a hypofaryngu
Autor prezentuje najnovšie poznatky v diagnostike a liečbe epidermoidného karcinómu hrtana a hypofaryngu. Uvádza epidemiologické údaje o výskyte, etiológii a príznakoch karcinómu. Na základe TNM klasifikácie stanovenej navrhovanými diagnostickými postupmi, navrhuje jednotlivé liečebné postupy. Záverom prezentuje údaje o prognóze a efektivite liečby pri jednotlivých typoch nádoru.
Kľúčové slová: epidermoidný karcinóm hrtana, karcinóm hypofaryngu, chirurgická liečba karcinómu hrtana a hypofaryngu, rádioterapia, chemoterapia, biologická liečba

Contemporary possibilities of diagnostics and treatment of squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx
Author publishes the newest knowledge in diagnostic and treatment of laryngeal cancer and hypopharyngeal carcinoma. He introduces epidemilogical data about frequency, etiology and clinical presentaion of laryngeal and hypofaryngeal carcinoma . Based on TNM classification defined by proposed diagnostic workup he suggests treatment procedures. At the end he presents data about prognosis and treatment effectivenes of different kind of tumors.
Key words: squamous cell carcinoma of the larynx, squamous cell carcinoma of the hypopharynx, surgery of the squamous cell carcinoma of the larynx and hypopharynx, radiotherapy, chemoherapy, biological targeted therapy
MUDr. Michal Rosoľanka
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Karcinóm orofaryngu
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
I. ORL klinika LFUK, SZU, FNsP Bratislava
MUDr. Matúš Valach
Alfa medical patológia, s.r.o., Bratislava
prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
1I. ORL klinika LFUK, SZU, FNsP Bratislava
Klinický pohľad na histopatologickú diagnostiku metastáz v krčných lymfatických uzlinách
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
MUDr. Michal Rosoľanka
I. ORL klinika FNsP, LFUK a SZU, Bratislava
Orgán zachovávajúci protokol pri liečbe karcinómu hypofaryngu a laryngu
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
MUDr. Sabina Šufliarska
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alica Dzurenková
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Genetické perspektívy predikcie toxicity cytostatík
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
Mgr. Petra Tilandyová
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
RNDr. Zora Lasabová, PhD.
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Roman Tomaškin
Urologická klinika JLF UK a FN v Martine
Molekulová patológia karcinómu prostaty (2. časť)
MUDr. Iveta Oravcová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Akútna promyelocytová leukémia – liečba (2. časť)
doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.
I. Onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Pegylovaný lipozomálny doxorubicín v liečbe rekurentného karcinómu ovária
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Aktuálne indikácie pemetrexedu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, NsP Nitra
Aktuálne z ASCO 2009
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný onkologický ústav, Bratislava
Pemetrexed (pemetrexát) – antifolátové cytostatikum na liečbu malígneho mezoteliómu pleury a nemalobunkového karcinómu pľúc
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
Interní hemato-onkologická klinika FN Brno
Karcinómy hlavy a krku: aktuality zo zahraničnej tlače
MUDr. Ján Gyárfáš
Národný onkologický ústav, Bratislava
K nedožitému jubileu primára Černého
doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Mužík
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
MUDr. Jana Koptíková, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Tomáš Pavlík
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
Bc. Ondřej Májek
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Miroslav Kubásek, PhD.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita, Brno
Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky
ODPORÚčANIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Slovenská onkologická spoločnosť SLS, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Odporúčania Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS pre použitie bisfosfonátov v liečbe solídnych nádorov
created by © zooom.sk s.r.o.