Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatologická ambulancia OÚsA, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
MUDr. Eva Minariková, PhD.
Kožná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
Diagnostika malígneho melanómu
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Chemoterapia a imunoterapia malígneho melanómu
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia OÚsA, Bratislava
Nemelanómová rakovina kože – etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Eva Minariková, PhD.
Kožná klinika JLF UK a MFN v Martine
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
Klasifikácia kožných malígnych lymfómov podľa novej klasifikácie SZO (2008)
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Adjuvantná hormónová liečba postmenopauzálnych pacientok
Karcinóm prsníka je najčastejším nádorovým ochorením v ženskej populácii. Rast nádoru je ovplyvňovaný rôznymi mechanizmami. Tieto sú nešpecifické (účinkujú všeobecne) alebo špecifické pre určitý typ tkaniva (zdravého alebo nádorového). Lokálnu reguláciu rastu nádoru zabezpečujú autokrinným alebo parakrinným mechanizmom rastové faktory a cytokíny. Bunky orgánov endokrinného systému secernujú do krvného obehu látky, ktoré regulujú rôzne funkcie orgánov i koordinujú niektoré funkcie na úrovni celého organizmu. Tieto látky, hormóny, majú vplyv aj na niektoré nádorové tkanivá, ktoré si zachovávajú senzitivitu na ne. V takom prípade sa stávajú „rastovým faktorom” pre nádorové bujnenie a nádory môžeme označiť ako „hormónovo dependentné”. Označujeme takto predovšetkým nádory, ktoré sú závislé od produkcie steroidových hormónov. Tieto poznatky sa využívajú v liečbe. Deplécia hormónu, blokáda jeho receptoru alebo použitie látky s antagonistickým účinkom vedú k zastaveniu rastu alebo aj k odumretiu deprivovaných nádorových buniek – apoptóze. Medzi hormónovo dependentné nádory sa zaraďuje aj karcinóm prsníka.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, „hormón dependentné“ nádory, adjuvantná liečba, postmenopauzálne pacientky

Adjuvant hormonal therapy of postmenopausal breast cancer patients
Breast cancer is still most common malignant disease in women population. Different mechamisms have influence on the tumor growth. Some of them are non-specific ( action is common) or specific for certain tissue type (healthy or tumorous). Local tumor growth is regulated by autocrine or paracrine growth factors and cytokines. Endocrine system cells are releasing different substances do the blood stream. These substances are regulating different organs and their functions on whole body level. These substances, hormones, also influence some tumor tissues, if their retain their hormonal sensitivity. In this case they act as growth factor for tzumor growth and these tumors are called “hormonal dependent”. Especially tumors dependent on steroidal hormones are classified as “hormonal dependent”. These characteristics are utilized in tumor therapy. Hormone depletion, receptor blockade or substances with antagonisitic action conduct an antitumor effect. They induce growth arrest or killing of deprived cancer cell, induce apoptosis. The breast cancer is prototype of „hormonal dependent“ tumor.
Key words: breast cancer, „hormonal dependent“ tumors, adjuvant therapy, postmenopausal patients
MUDr. Iveta Oravcová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Akútna promyelocytová leukémia – patogenéza, diagnostika, prognóza (1. časť)
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
Mgr. Petra Tilandyová
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
RNDr. Zora Lasabová, PhD.
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Roman Tomaškin
Urologická klinika JLF UK a FN v Martine
Molekulová patológia karcinómu prostaty (1. časť)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav s. Alžbety, Bratislava
MUDr. Dušan Malatin
Národný onkologický ústav, Bratislava
SEKCAMA 2009
Euro Melanoma Day 2009
Kožná detská klinika LF UK a DFN, Bratislava
Euro Melanoma Day 2009
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jana Obertová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ivana Zigová
Pfizer Luxembourg SARL, Bratislava
Skúsenosti z bežnej dennej praxe s exemestanom
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie NsP, Nitra
Manažment metastáz do mozgu pri ovariálnom karcinóme
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.