Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatologická ambulancia OÚsA, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
MUDr. Eva Minariková, PhD.
Kožná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
Diagnostika malígneho melanómu
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Chemoterapia a imunoterapia malígneho melanómu
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia OÚsA, Bratislava
Nemelanómová rakovina kože – etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba
Nemelanómová rakovina kože má v európskej populácii stále stúpajúcu tendenciu. Podobná situácia je aj na Slovensku. Je to najčastejšia rakovina bielej (kaukazskej) rasy. Za najdôležitejší vyvolávajúci faktor sa považuje ultrafialové žiarenie (UVR). Expozícia UV žiareniu spôsobí mutácie v oblasti nukleárnych génov, ako napríklad p53 tumor supresorového génu i v inej časti genómu bunky – menovite v mitochondriálnej DNA (mtDNA). Okrem tradičnej chirurgickej liečby sa čoraz častejšie uplatňujú neinvazívne terapeutické modality najmä pri superficiálnych léziách. Spolu s nimi sa výrazne rozvinuli v poslednej dekáde i nové neinvazívne diagnostické technológie. Presun tejto malignity z vyšších do mladších vekových kategórií nás núti venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť.
Kľúčové slová: nemelanómová rakovina kože, etiopatogenéza, klinika, diagnostika, liečba

Non melanoma skin cancer – etiopathogenesis, clinic, diagnostic and treatment
The incidence of non melanoma skin cancer has permanently increasing tendency in populations of European origin. The similar situation is in Slovakia too. It is the most frequent cancer in Caucassian. The UVR is considered as the most important factor for development of such diseases. UV exposure leads to the generation of alterations in nuclear genes such as the p53 tumour suppressor gene as well as in the other genome in the cell – namely mitochondrial DNA (mtDNA). Except traditional surgical treatment, noninvasive treatment modalities are increasingly used, namely for superficial lesions.Together with them, also markant development of new noninvasive diagnostic technologies was observed in the last decade.The shift from the older age groups to the younger ones, forced us to give increased attention to this problem.
Key words: non melanoma skin cancer, etiopathogenesis, clinic, diagnostic, treatment
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Eva Minariková, PhD.
Kožná klinika JLF UK a MFN v Martine
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
Klasifikácia kožných malígnych lymfómov podľa novej klasifikácie SZO (2008)
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Adjuvantná hormónová liečba postmenopauzálnych pacientok
MUDr. Iveta Oravcová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Akútna promyelocytová leukémia – patogenéza, diagnostika, prognóza (1. časť)
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
Mgr. Petra Tilandyová
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
RNDr. Zora Lasabová, PhD.
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Roman Tomaškin
Urologická klinika JLF UK a FN v Martine
Molekulová patológia karcinómu prostaty (1. časť)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav s. Alžbety, Bratislava
MUDr. Dušan Malatin
Národný onkologický ústav, Bratislava
SEKCAMA 2009
Euro Melanoma Day 2009
Kožná detská klinika LF UK a DFN, Bratislava
Euro Melanoma Day 2009
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jana Obertová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ivana Zigová
Pfizer Luxembourg SARL, Bratislava
Skúsenosti z bežnej dennej praxe s exemestanom
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie NsP, Nitra
Manažment metastáz do mozgu pri ovariálnom karcinóme
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.