Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatologická ambulancia OÚsA, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
MUDr. Eva Minariková, PhD.
Kožná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a MFN v Martine
Diagnostika malígneho melanómu
Celosvetový nárast incidencie malígneho melanómu každoročne o viac ako 4 % vyžaduje zlepšenie jeho diagnostiky. Tá pozostáva z tradične známeho klinického prístupu doplneného o aplikáciu moderných zobrazovacích metód. Zlatým štandardom bioptickej diagnostiky ostáva napriek heterogenite morfológie primárneho aj sekundárneho melanómu zhodnotenie jeho histologického obrazu. Pre odlíšenie nádorov inej histogenézy a pre detekciu metastatického postihu uzlín je nevyhnutné použiť imunohistochemické vyšetrenia, z ktorých napriek pribúdaniu „nových“ markerov najsenzitívnejším dôkazom melanocytového pôvodu stále ostáva vyšetrenie S-100 proteínu. Naopak, v diferenciálnej diagnóze benígne verzus malígne melanocytové neoplazmy, je prínos imunohistochémie limitovaný. Výnimkou je stanovenie proliferačnej aktivity, ktorá býva vyššia v malígnych nádoroch. Dnes je k dispozícii aj nová metóda odlíšenia benígnych od malígnych melanocytových lézií pomocou fluorescenčnej in situ hybridizácie. Možno ju použiť aj na preparáty vo formole fixovaného a v parafíne zaliateho tkaniva a priamo tak korelovať genomické alterácie s morfologickými črtami.
Kľúčové slová: malígny melanóm, bioptická diagnostika, imunohistochémia, FISH

Diagnosis of melanoma
The worldwide documented increase of malignant melanoma´s incidence by over 4% per year stimulates an improvement of its diagnosis. The diagnosis includes traditionally known clinical approaches, recently supplemented by implementation of modern visualizing methods. In spite of the broad morphological heterogeneity of both primary and secondary melanoma, the histopathological evaluation still represents the gold standard of its biopsy diagnostics. Immunohistochemistry has been the primary specific tool to distinguish melanoma from tumours of non-melanocytic origin and to detect metastatic involvement of the lymph nodes. Although many „new“ markers of melanocytic origin are now available, S100 protein detection remains the most sensitive marker of melanocytic lesions. However, with the exception of usually higher proliferation activity in malignant lesions, the contribution of immunohistochemistry to the differencial diagnosis of benign versus malignant melanocytic tumors is limited. The fluorescence in-situ hybridization seems to become a new diagnostic method to discriminate between benign and malignant melanocytic lesions. It can be performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue specimens and allows directly to correlate genomic alterations with morphological features.
Key words: malignant melanoma, biopsy diagnosis, immunohistochemistry, FISH
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Chemoterapia a imunoterapia malígneho melanómu
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia OÚsA, Bratislava
Nemelanómová rakovina kože – etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Eva Minariková, PhD.
Kožná klinika JLF UK a MFN v Martine
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN v Martine
Klasifikácia kožných malígnych lymfómov podľa novej klasifikácie SZO (2008)
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Adjuvantná hormónová liečba postmenopauzálnych pacientok
MUDr. Iveta Oravcová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Akútna promyelocytová leukémia – patogenéza, diagnostika, prognóza (1. časť)
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine
Mgr. Petra Tilandyová
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
RNDr. Zora Lasabová, PhD.
Ústav molekulárnej biológie JLF UK a MFN v Martine
MUDr. Roman Tomaškin
Urologická klinika JLF UK a FN v Martine
Molekulová patológia karcinómu prostaty (1. časť)
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav s. Alžbety, Bratislava
MUDr. Dušan Malatin
Národný onkologický ústav, Bratislava
SEKCAMA 2009
Euro Melanoma Day 2009
Kožná detská klinika LF UK a DFN, Bratislava
Euro Melanoma Day 2009
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jana Obertová
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ivana Zigová
Pfizer Luxembourg SARL, Bratislava
Skúsenosti z bežnej dennej praxe s exemestanom
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie NsP, Nitra
Manažment metastáz do mozgu pri ovariálnom karcinóme
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.