Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Oddelenie epidemiológie nádorov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, Institut biostatistiky a analyz, Masarykova Univerzita, Brno
Epidemiológia zhubných nádorov prsníka
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Hereditárna forma karcinómu prsníka
MUDr. Jana Obertová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Postavenie inhíbitorov aromatázy v adjuvantnej liečbe potmenopauzálnych žien s hormonálne pozitívnym karcinómom prsníka
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
doc. MUDr. Alexander Berč, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
Karcinómy prsníka u gerontologických pacientok
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Katarína Ševčíková
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Kardiotoxicita farmák používaných v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka
MUDr. Judita Puškáčová
Detská onkologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Izabela Makaiová , CSc.
Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava
Miesto 18FDG-PET v starostlivosti o pacientov s malígnym lymfómom v detstve a adolescencii
MUDr. Peter Babala
Klinika onkologickej gynekológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Miroslav Klačko
Klinika onkologickej gynekológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Peter Mikloš
Klinika onkologickej gynekológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika onkologickej gynekológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Peroperačná ruptúra tumoru pri karcinóme ovária vo včasných štádiách
MUDr. Jan Haber, Csc.
I. interní klinika – hematoonkologie VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Naďa Mallátová
Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, a. s.
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a Národný Onkologický ústav, Bratislava
Epidemiologie invazivní kandidózy a kandidémie: vývoj za poslední tři desetiletí
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, NOÚ, Bratislava
Systémová liečba nádorov z germinatívnych buniek s nepriaznivou prognózou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Andrej Vranovský
Národný onkologický ústav, Bratislava
Lymfómové fórum – správa z podujatia
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, FNsP, Bratislava
MUDr. Alena Kállayová
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa z odborného seminára: Skríning onkologických ochorení, Bratislava, 3. 10. 2008
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
prof. MUDr. Martin Smrčka, PhD.,
Fakultní nemocnice a LF MU, Brno
doc. MUDr. Viťazoslav Belan, PhD.,
FNsP a LF UK, Bratislava
Jiří Ehrmann
Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN, Olomouc
prof. MUDr. Filip Kramář, PhD.
Ústřední vojenská nemocnice a 1. LF UK, Praha
MUDr. Běla Malinová
Fakultní nemocnice, Praha-Motol
MUDr. Ondřej Kalita, PhD.
Neurochirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc
Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů – závěry multidisciplinárního pracovního setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2009
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU a Interná klinika NOÚ, Bratislava
Nilotinib – inhibítor tyrozínkinázy na liečbu chronickej myelocytovej leukémie (CML)
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Marián Karaba
Chirurgická klinika NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Benca
Chirurgická klinika NOÚ, Bratislava
MUDr. Róbert Duchoň
Chirurgická klinika NOÚ, Bratislava
Mikrometastáza v sentinelovej uzline pri karcinóme prsníka
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.