Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Detská onkologická klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Úspechy a problémy detskej onkológie
MUDr. Kristína Husáková
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
Nefroblastóm – diagnostické problémy a liečba
MUDr. Anna Foltinová CSc.
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
Rádiodiagnostická klinika FNsP, Bratislava
MUDr. Ľubica Pružincová
Rádiodiagnostická klinika FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Emil Huraj, CSc.
Klinika detskej ortopédie DFNsP, Bratislava
MUDr. Zlatica Pavlovičová
Rádiodiagnostické oddelenie, DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
Osteonekróza – komplikácia onkologickej liečby v detskom veku
Jednou zo závažných komplikácií protinádorovej liečby u detí je osteonekróza (ON). Etiopatogenéza nie je úplne objasnená, zväčša je multifaktoriálna. Incidencia je 1,4 – 9,3 %. ON predominantne postihuje váhonosné kĺby. Najčastejšie sa vyskytuje u pacientov s diagnózou akútnej lymfoblastovej leukémie (ALL) a v adolescentnom veku. Priebeh je nepredvídateľný – zmeny vo včasných štádiách môžu byť reverzibilné, ale u časti pacientov choroba progreduje a vedie až k invalidizácii. Na Detskej onkologickej klinike v Bratislave sme v rokoch 1992 – 2008 diagnostikovali ON u 12 pacientov zo 146 detí s ALL (8,2 %), u 1 zo 42 pacientov s nehodgkinovským lymfómom (NHL) a taktiež u 1 zo 42 pacientov (2,4 %) s Hodgkinovým lymfómom (HL). Vek pri diagnostikovaní malignity: 4 roky a 7 mes. – 17 rokov; pri diagnostikovaní ON: 10 rokov a 5 mes. – 19 rokov. Ďalší priebeh – regresia nálezu 2x, stacionárny nález 6x, progresia 3x, traja pacienti sa stratili z našej evidencie. Liečba bola konzervatívna, u jedného pacienta progresia nálezu viedla k chirurgickému riešeniu. Pre zníženie rizika vývoja ON pri liečbe detských onkologických pacientov je dôležitá snaha o optimalizáciu liečebných protokolov a včasná diagnostika tejto komplikácie.
Kľúčové slová: osteonekróza u detí, protinádorova liečba, etiopatogenéza, prognóza, liečba

Osteonecrosis – complication at oncological treatment in childhood
Osteonecrosis is one of serious complications at oncological treatment of children. The etiopathogenesis has not been completely elucidated, mostly it has a multifactorial character. The incidence is in 1,5 – 9,3 % range. ON affects predominantly the weight bearing joints. It affects mostly the patients with acute lymphoblastic leukemia and those at adolescent age. The course of disease is unpredictable. The changes at early stages can be reversible, but at some patients the disease progresses and can lead to a disability. At Children oncology clinic of Children teaching hospital in Bratislava during the years 1992 – 2008 we identified 12 patients affected by ON out of 146 children with ALL (8,2 %), 1 out of 42 with NHL (2,4 %) and 1 out of 42 with HL (2,4 %). The age at diagnosis of malignity: 4y7m – 17y, the age at diagnosis ON: 10y5m – 19y. Further course: regression – 2 patients, stabilised state – 6 patients, progression – 3 patients. 3 pacients were lost from our follow up. The treatment was conservative, with the exception of one patient, who had to undergo surgery due to the progression of disease. To avoid the risk of inducing ON during the treatment of oncological patient in childhood it is important to optimalize the therapeutical protocols and to diagnose this complication early.
Key words: osteonecrosis in children, anticancer treatment, etiopathogenesis, prognosis, therapy
MUDr. Martina Mikesková
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava
Nádory pečene u detí – prehľad a liečba
MUDr. Pavel Bician
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a SZU, Banská Bystrica
MUDr. Terézia Stančoková
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a SZU, Banská Bystrica
Patológia a malígny potenciál teratómov u detí a adolescentov – teoretické základy a patogenéza
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LFUK, Bratislava
Neskoré následky protinádorovej liečby v detstve
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Onkologické a rádioterapeutické centrum, NsP Š. Kukuru, Michalovce
MUDr. Zuzana Syčová-Milá
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
mTOR inhibítory v liečbe pokročilého karcinómu obličky
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
ONKO FÓRUM – SEKCAMA
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
V. Bardejovské onkologické dni
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v onkológii
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa zo schôdze výboru Spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie a rádiofyziky
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Čo je optimálny debalkizačný operačný výkon u pacientok s pokročilým karcinómom ovária?
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Primárny lymfóm prsníka – prehľad a kazuistiky
DISKUSNÉ FÓRUM
Diskusné fórum onkológov
created by © zooom.sk s.r.o.