Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Chakameh Safaei Diba
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY SARKÓMOV KOSTÍ A MÄKKÝCH TKANÍV
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN, Brno
SARKOMY MĚKKÝCH TKÁNÍ U ADOLESCENTŮ
MUDr. Andrea Cipková
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
GASTROINTESTINÁLNY STROMÁLNY TUMOR – KOMPLEXNÝ POHĽAD NA DIAGNOSTIKU A LIEČBU
MUDr. Peter Múdry
Klinika dětské onkologie, FN Brno
SARKOMY SKELETU
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA – STAGING A LIEČBA (2. ČASŤ)
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. Rádiologická klinka LFUK a OÚSA, Bratislava
PRÍNOS MAGNETICKEJ REZONANCIE V DIAGNOSTIKE KOSTNÝCH METASTÁZ
RNDr. Eva Weismannová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA, Bratislava
RNDr. Peter Weismann, PhD.
Anatomický ústav, LF UK, Bratislava
HPV A KRČOK MATERNICE: GENETICKÁ PODSTATA MALÍGNEJ TRANSFORMÁCIE BUNKY
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
OVPLYVNENIE PRÍZNAKOV AKÚTNEJ RADIAČNEJ ENTERITÍDY PODÁVANÍM OLIGOMÉRNEJ ENTERÁLNEJ VÝŽIVY
MUDr. Zuzana Sninská
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
MUDr. Eva Demečková
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
LIEČBA CHRONICKEJ MYELOCYTOVEJ LEUKÉMIE NA KHAT V BRATISLAVE V ROKOCH 2002 – 2007
MUDr. Mária Rečková
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika radiačnej onkológie OÚsA a SZU, Bratislava
MUDr. Mariánn Kakalejčík
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
MUDr. Juraj Beniak
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
SEKUNDÁRNA MALIGNITA AKO PREJAV NESKOREJ TOXICITY KURATÍVNEJ LIEČBY TESTIKULÁRNEHO NÁDORU
Prípad prezentuje pacienta s karcinosarkómom močového mechúra, ktorý bol u pacienta diagnostikovaný 42 rokov po absolvovaní adjuvantnej rádioterapie v oblasti stredného abdomenu a panvy pre seminóm testis. Diskutovaná je problematika neskorej toxicity onkologickej liečby u pacientov s potenciálne kuratívnymi germinatívnymi tumormi testes, ako aj problematika diagnostiky a liečby pacientov s karcinómom a karcinosarkómom močového mechúra.
Kľúčové slová: karcinosarkóm močového mechúra, neskorá toxicita rádioterapie u pacientov s germinatívnymi nádormi

SECONDARY MALIGNANCY AS A MANIFESTATION OF LATE TOXICITY OF CURATIVE TREATMENT FOR TESTICULAR CANCER
The case presents the patient with a diagnosis of bladder carcinosarcoma. He was diagnosed 42 years after adjuvant middle abdominal and pelvic radiotherapy for testicular seminoma. We discuss the problem of late toxicity of oncology treatment in patients with potentially curative germ cell tumors of testes together with diagnosis and treatment of patients with bladder carcinoma and carcinosarcoma.
Key words: bladder carcinosarcoma, late toxicity of radiotherapy in patients with germ cell tumors
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľubica Švancárová
Národný onkologický ústav, Bratislava
SPRÁVA Z XLV. ROČNÍKA BRATISLAVSKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNÍ, 1. – 3. OKTÓBER 2008
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
MELANOMA FÓRUM
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
V. BARDEJOVSKÉ ONKOLOGICKÉ DNI
MUDr. Eva Pritzová
Onkologické oddelenie FN FD Roosevelta, Banská Bystrica
AKTUÁLNE PROBLÉMY V MANAŽMENTE GASTROINTESTINÁLNYCH MALIGNÍT BOJNICE, 6. – 8. NOVEMBER 2008
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, OÚsA, Bratislava
SPRÁVA Z 12. KONGRESU IGCS, BANGKOK
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Slovenská onkologická spoločnosť
ODPORÚČANIA SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS PRE ANTIEMETICKÚ LIEČBU V ONKOLÓGII
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZAUJÍMAVOSTI Z LITERATÚRY Alkohol ako príčina rakoviny
EDITORIÁL
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Úvodné slovo
created by © zooom.sk s.r.o.