Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Chakameh Safaei Diba
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY SARKÓMOV KOSTÍ A MÄKKÝCH TKANÍV
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN, Brno
SARKOMY MĚKKÝCH TKÁNÍ U ADOLESCENTŮ
MUDr. Andrea Cipková
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
GASTROINTESTINÁLNY STROMÁLNY TUMOR – KOMPLEXNÝ POHĽAD NA DIAGNOSTIKU A LIEČBU
MUDr. Peter Múdry
Klinika dětské onkologie, FN Brno
SARKOMY SKELETU
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava
CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA – STAGING A LIEČBA (2. ČASŤ)
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. Rádiologická klinka LFUK a OÚSA, Bratislava
PRÍNOS MAGNETICKEJ REZONANCIE V DIAGNOSTIKE KOSTNÝCH METASTÁZ
RNDr. Eva Weismannová, PhD.
Oddelenie lekárskej genetiky, OÚSA, Bratislava
RNDr. Peter Weismann, PhD.
Anatomický ústav, LF UK, Bratislava
HPV A KRČOK MATERNICE: GENETICKÁ PODSTATA MALÍGNEJ TRANSFORMÁCIE BUNKY
Najzávažnejšiu úlohu v karcinogenéze krčka maternice hrajú ľudské papilomavírusy s vysokým onkogénnym rizikom (HR-HPV), ktoré infikujú metaplastické bunky lokalizované v transformačnej zóne, alebo ktoré sú odhalené v dôsledku mikrotraumy dlaždicového epitelu. Ireverzibilný viacstupňový proces malígnej transformácie bunky spúšťa integrácia HR-HPV DNA do genómu bunky a zvýšená expresia vírusových onkogénov E6 a E7. Postupná transformácia bunky sa prejavuje vývojom cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií rôznych stupňov (CIN). V transformovanej bunke sa vyvíja genómová instabilita sprevádzaná zrýchlenou proliferáciou bunky. Jedným z najdôležitejších genetických markerov včasnej detekcie cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií rôzneho stupňa (CIN 1 – 3) je detekcia HR-HPV DNA a v CIN vyšších stupňov (CIN 2 – 3) aj detekcia expresie HR-HPV onkogénov E6/E7. Podľa niektorých autorov sledovanie expresie p16INK4a a Ki67 v histologickom a cytologickom materiáli zlepší diagnostiku CIN vyšších stupňov.
Kľúčové slová: HR-HPV, cervikálna intraepiteliálna neoplázia, CIN, p16 (INK4a), Ki67

HPV INFECTION AND CERVIX UTERI: GENETIC BASIS OF MALIGNANT CELL TRANSFORMATION
The most important step in cervical carcinogenesis includes infection of the metaplastic epithelium localized in transformation zone (T-zone) or after microtrauma of squamous epithelium by human papillomaviruses with high oncogenic risk (HR-HPV). The integration of HR-HPV DNA into cellular genome initiates expression of viral oncogenes E6 and E7 leading to irreversible multi step process of malignant transformation of cell. Malignant cell transformation is associated with development of cervical intraepithelial neoplasias of different degrees. Transformed cells develope gradual genome instability and gain advantage of accelerated proliferation. One of the most important genetic marker for early detection of pre-malignant cervical intraepithelial neoplasia (CIN1 – 3) is HPV DNA detection and in CIN of higher grades (CIN 2 – 3) also E6/E7 HPV oncogene expression detection. According some authors, both the p16INK4a and Ki67 expression assays in cytological and histological material can improve the diagnostics of CIN of higher grades.
Key words: HR-HPV, cervical intraepithelial neoplasia, CIN, p16 (INK4a), Ki67
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
OVPLYVNENIE PRÍZNAKOV AKÚTNEJ RADIAČNEJ ENTERITÍDY PODÁVANÍM OLIGOMÉRNEJ ENTERÁLNEJ VÝŽIVY
MUDr. Zuzana Sninská
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
MUDr. Eva Demečková
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
LIEČBA CHRONICKEJ MYELOCYTOVEJ LEUKÉMIE NA KHAT V BRATISLAVE V ROKOCH 2002 – 2007
MUDr. Mária Rečková
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika radiačnej onkológie OÚsA a SZU, Bratislava
MUDr. Mariánn Kakalejčík
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
MUDr. Juraj Beniak
Poliklinické oddelenie klinickej onkológie, Poprad
SEKUNDÁRNA MALIGNITA AKO PREJAV NESKOREJ TOXICITY KURATÍVNEJ LIEČBY TESTIKULÁRNEHO NÁDORU
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľubica Švancárová
Národný onkologický ústav, Bratislava
SPRÁVA Z XLV. ROČNÍKA BRATISLAVSKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNÍ, 1. – 3. OKTÓBER 2008
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
MELANOMA FÓRUM
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
V. BARDEJOVSKÉ ONKOLOGICKÉ DNI
MUDr. Eva Pritzová
Onkologické oddelenie FN FD Roosevelta, Banská Bystrica
AKTUÁLNE PROBLÉMY V MANAŽMENTE GASTROINTESTINÁLNYCH MALIGNÍT BOJNICE, 6. – 8. NOVEMBER 2008
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, OÚsA, Bratislava
SPRÁVA Z 12. KONGRESU IGCS, BANGKOK
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Slovenská onkologická spoločnosť
ODPORÚČANIA SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS PRE ANTIEMETICKÚ LIEČBU V ONKOLÓGII
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZAUJÍMAVOSTI Z LITERATÚRY Alkohol ako príčina rakoviny
EDITORIÁL
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Úvodné slovo
created by © zooom.sk s.r.o.