Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Andrea Černá, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
SÚČASNÁ KLASIFIKÁCIA A MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA NÁDOROV TROFOBLASTU
MUDr. Georgína Kolníková
Alpha medical patológia, s. r. o., Bratislava
MUDr. Peter Kolník
Alpha medical patológia, s. r. o., Bratislava
VÝZNAM LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY ĽUDSKÝCH PAPILOMAVÍRUSOV
doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
MUDr. Jana Rampalová
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
MUDr. Petya Marinova
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
Bc. Silvia Orthová
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
MUDr. Andrea Jašková
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
Mgr. Zuzana Gubrij
Oddelenie patológie pri FN Bratislava Ružinov, Alpha medical patológia, s. r. o.
IMUNOHISTOCHEMICKÁ ANALÝZA V KOMPLEXNEJ DIAGNOSTIKE MALÍGNYCH NÁDOROV PĽÚC
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, NOÚ, Bratislava
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ 3. časť
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurochirurgická klinika FNsP, Nové Zámky
MANAŽMENT LIEČBY PACIENTOV S NÁDORMI CHRBTICE Z POHĽADU SPINÁLNEHO CHIRURGA
MUDr. Pavel Mazánek
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
prof. MUDr. Jaroslav Šterba, PhD.,
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brn
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Integrovaná laboratoř molekulární cytogeneticky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
doc. RNDr. Renata Veselská, PhD.
Laboratoř nádorové biologie a genetiky, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NEUROBLASTOMU
MUDr. Markéta Churáčková
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
NÁDORY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO DĚTÍ A MLADISTVÝCH
MUDr. Juraj Detvay, PhD.
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkólogie FN, Nitra
MUDr. Mária Čechová
II. Interná klinika FN, Nitra
VÝZNAM ENTERÁLNEJ VÝŽIVY U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
MUDr. Zuzana Hlavatá
Interná klinika NOÚ, Bratislava
NIEKTORÉ ASPEKTY ADJUVANTNEJ LIEČBY KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
VÝZNAM ANALÝZY GÉNOVEJ EXPRESIE V PREDPOVEDI PROGNÓZY A LIEČEBNEJ ODPOVEDE PRI KARCINÓME PRSNEJ ŽĽAZY
Súčasťou diagnosticko-terapeutického manažmentu pri karcinóme prsnej žľazy (CaPŽ) je určenie prognostických a prediktívnych faktorov. Keďže na základe doteraz používaných ukazovateľov (morfologických – veľkosť, typ, grade, stav lymfatických uzlín, resp. biologickomolekulových – estrogénové a progesterónové receptory, HER2) nie je vždy možná exaktná predikcia prognózy, resp. odpovede na liečbu, hľadajú sa nové možnosti presnejšej stratifikácie pacientov. CaPŽ predstavuje heterogénne onkologické ochorenie, ktorého variabilita klinického aj morfologického obrazu je spôsobená genetickými a epigenetickými príčinami. Preto jednou z perspektívnych ciest sú analýzy génovej expresie. V prehľade sa uvádzajú niektoré z profilov génovej expresie, ktoré napomáhajú v pochopení biologického správania CaPŽ, predikcii prognózy a odpovede na liečebné modality pri tomto ochorení. V diskusii sa rozoberajú názorové prúdy na perspektívy, limity a možnosti uplatňovania multiparametrických molekulových analýz v bežnej praxi.
Kľúčové slová: prsník, karcinóm, imunohistochémia, génová expresia, prognóza

SIGNIFICANCE OF GENE EXPRESSION PROFILING FOR PREDICTION OF PROGNOSIS AND THERAPY RESPONSE IN BREAST CARCINOMA
Determination of prognostic and predictive factors represents an important part of breast carcinoma (BC) diagnostic and therapeutic management. Because both traditional morphological (tumor size, carcinoma type, histological grade, lymph node status) and biological parameters (analysis of hormone receptors and HER2) do not always lead to the exact prediction of prognosis and/or therapeutical response, new approaches are researched to allow a more precise patient’s stratification. BC represents a heterogeneous oncological disease and its clinical and morphological variability is based on genetic and epigenetic changes. That is the reason why the BC gene expression analysis seems to be very promising. In the review, some gene expression profiles are presented and discussed to understand better the biological behavior of the breast carcinoma, as well as prediction of its prognosis and response to therapeutical modalities. In conclusion, some opinions, perspectives, limits and possibilities of practical utilization of these multiparametric methods are discussed.
Key words: breast, carcinoma, immunohistochemistry, gene expression, prognosis
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Vladimír Červinka
Chirurgická klinika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
MUDr. Karel Šťastný
Chirurgická klinika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Mamologie, s.r.o., Pardubice
MUDr. Lukáš Nechvátal
Chirurgická klinika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Chirurgická klinika, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
VÝZNAM IMUNOHISTOCHEMICKÉHO DETEKCI METASTÁZ V SENTINELOVÝCH UZLINÁCH KARCINOMU PRSU
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Marcela Tkáčová
I. onkologická klinika LFUK v Bratislave, Interná onkologická klinika OÚsA
ASCO 2008, SPRÁVA Z MEDZINÁRODNÉHO STRETNUTIA ONKOLÓGOV
MUDr. Marián Streško
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, FN Nitra
NOVÁ PRVOLÍNIOVÁ LIEČBA METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 4TH TH CRC EGFR SYMPÓZIUM, BARCELONA 24. 6. 2008
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
ZAUJÍMAVOSTI Z LITERATÚRY
created by © zooom.sk s.r.o.