Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
ČO DNES DOKÁŽEME PRI LIEČBE METASTÁZOVANÉHO NEMALOBUNKOVÉHO KARCINÓMU PĽÚC?
Začiatkom 90. rokov minulého storočia bolo publikovaných niekoľko metaanalýz, ktoré preukázali efektivitu chemoterapie pri pokročilom/ metastázovanom nemalobunkovom karcinóme pľúc (NMKP) v porovnaní s tzv. najlepšou podpornou liečbou – predĺženie mediánu prežitia asi o 6 týždňov až 2 mesiace a zvýšenie počtu prežívajúcich jeden rok asi o 10 %. Ich vplyv na vnímanie chemoterapie pri nemalobunkovom karcinóme pľúc ako indikovanej, ale málo účinnej, pretrváva čiastočne dodnes. Imidž liečby pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc sa výrazne podarilo zlepšiť až v priebehu posledných rokov hlavne vďaka novým možnostiam liečby, ktoré sú diskutované v kazuistike.
Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, chemoterapia, cielená liečba

WHAT ARE WE ABLE TO ACHIEVE IN THE TREATMENT OF METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER TODAY?
Several metaanalyses published in the beginning of the 1990s confirmed effectivity of chemotherapy in comparison with best supportive care in advanced/metastatic non-small cell lung cancer: the median survival time was prolonged by 6 weeks - 2 months, and the number of patients surviving one year increased by about 10%. Influence of these metaanalyses on perception of non-small cell lung cancer chemotherapy as an indicated but less effective treatment continues until today in some extend. Image of the advanced non-small cell lung cancer treatment has improved during the last years markedly, mainly due to new treatment possibilities discussed in this case report.
Key words: non-small cell lung cancer, chemotherapy, targeted therapy
MUDr. Peter Kentoš
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ľubica Váleková
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Mikuláš Pura
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Peter Szépe, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
Ing. Jana Fedorová
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Peter Vaňuga
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
UZLOVÁ STRUMA AKO PRVÝ PRÍZNAK NEHODGKINOVHO LYMFÓMU/B-CLL: OD OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY K OCHORENIU KRVOTVORBY – POPIS PRÍPADU
ODBORNÉ PODUJATIA
h. doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s.
SUMMER GLIO TRACK MEETING
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
9TH TH WORLD CONGRESS ON GASTROINTESTINAL CANCER, 27. – 30. JÚN 2008, BARCELONA
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav s. Alžbety, Bratislava
MUDr. Dušan Malatin, CSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
SPRÁVA Z 13. CELOŠTÁTNEJ PRACOVNEJ KONFERENCIE SEKCAMA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 23. – 25. APRÍL 2008
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
11 11TH TH CENTRAL EUROPEAN LUNG CANCER CONFERENCE
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
ZAUJÍMAVOSTI Z LITERATÚRY
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
SPRÁVY ZO SCHÔDZE VÝBORU SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Oddelenie klinickej endokrinológie, OÚsA, Bratislava
MUDr. Róbert Králik
Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚsA, Bratislava
MUDr. Františka Borovičová
Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚsA, Bratislava
MUDr. Eva Takácsová
Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚsA, Bratislava
RNDr. Eva Weismanová, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky UVL LFUK a OÚsA, Bratislava
prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
Oddelenie patológie OÚsA, Bratislava
doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚsA, Bratislava
ŠTANDARDNÉ POSTUPY V MANAŽMENTE KARCINÓMU ŠTÍTNEJ ŽĽAZY V ONKOLOGICKOM ÚSTAVE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
prof. MUDr. Roman Hájek
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno a LF MU v Brně
CSc., MUDr. Luděk Pour
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
MUDr. Vladimír Maisnar, PhD.
II. interní klinika – OKH FN, Hradec Králové
VÝZNAM AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE U MNOHOČETNÉHO MYELOMU
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Národný onkologický register SR, NCZI, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
NÁDORY TESTIS – DIAGNOSTIKA A LIEČBA
MUDr. Eva Husarovičová, PhD.
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Bc. Marta Poláková
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
LYMFEDÉM A LIEČBA METÓDAMI FYZIOTERAPIE
MUDr. Mária Rečková
POKO, Poprad
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Bratislava
ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ 2. časť
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU a Interná klinika NOÚ, Bratislava
BIOLOGICKÉ LIEKY V ONKOLÓGII
MUDr. Peter Babala
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Miroslav Klačko
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Peter Mikloš
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Zuzana Ferančíková
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Klára Mladá
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Peter Fekete
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Daniel Keder
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
KONTROVERZIE INDIKÁCIÍ CHIRURGICKEJ LIEČBY KARCINÓMU KRČKA MATERNICE ŠTÁDIA I ŠTÁDIA IB2
created by © zooom.sk s.r.o.