Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
ČO DNES DOKÁŽEME PRI LIEČBE METASTÁZOVANÉHO NEMALOBUNKOVÉHO KARCINÓMU PĽÚC?
MUDr. Peter Kentoš
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ľubica Váleková
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Mikuláš Pura
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
MUDr. Peter Szépe, CSc.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
Ing. Jana Fedorová
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Peter Vaňuga
Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n.o., Ľubochňa
UZLOVÁ STRUMA AKO PRVÝ PRÍZNAK NEHODGKINOVHO LYMFÓMU/B-CLL: OD OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY K OCHORENIU KRVOTVORBY – POPIS PRÍPADU
ODBORNÉ PODUJATIA
h. doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s.
SUMMER GLIO TRACK MEETING
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
9TH TH WORLD CONGRESS ON GASTROINTESTINAL CANCER, 27. – 30. JÚN 2008, BARCELONA
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav s. Alžbety, Bratislava
MUDr. Dušan Malatin, CSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
SPRÁVA Z 13. CELOŠTÁTNEJ PRACOVNEJ KONFERENCIE SEKCAMA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 23. – 25. APRÍL 2008
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
11 11TH TH CENTRAL EUROPEAN LUNG CANCER CONFERENCE
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
ZAUJÍMAVOSTI Z LITERATÚRY
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
SPRÁVY ZO SCHÔDZE VÝBORU SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Oddelenie klinickej endokrinológie, OÚsA, Bratislava
MUDr. Róbert Králik
Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚsA, Bratislava
MUDr. Františka Borovičová
Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚsA, Bratislava
MUDr. Eva Takácsová
Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚsA, Bratislava
RNDr. Eva Weismanová, CSc.
Oddelenie lekárskej genetiky UVL LFUK a OÚsA, Bratislava
prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
Oddelenie patológie OÚsA, Bratislava
doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚsA, Bratislava
ŠTANDARDNÉ POSTUPY V MANAŽMENTE KARCINÓMU ŠTÍTNEJ ŽĽAZY V ONKOLOGICKOM ÚSTAVE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
prof. MUDr. Roman Hájek
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno a LF MU v Brně
CSc., MUDr. Luděk Pour
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
MUDr. Vladimír Maisnar, PhD.
II. interní klinika – OKH FN, Hradec Králové
VÝZNAM AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE U MNOHOČETNÉHO MYELOMU
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Národný onkologický register SR, NCZI, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
NÁDORY TESTIS – DIAGNOSTIKA A LIEČBA
MUDr. Eva Husarovičová, PhD.
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Bc. Marta Poláková
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
LYMFEDÉM A LIEČBA METÓDAMI FYZIOTERAPIE
Liečba onkologických ochorení prináša so sebou aj možné komplikácie. S nárastom výskytu týchto ochorení sa zvyšuje aj výskyt možných komplikácií. Autori sa na svojom pracovisku stretávajú najčastejšie so sekundárnym lymfedémom. Najúspešnejšou liečbou lymfedému sú metodiky fyzioterapie. Dlhoročná skúsenosť potvrdzuje, že skorá diagnostika a začiatok správnej liečby sú zárukou úspechu. K základným metódam liečby okrem lymfodrenážnej gymnastiky, manuálnej drenáže lymfy, prístrojovej kompresie a kompresívnej bandáže patrí aj edukácia pacienta o dodržiavaní zásad životosprávy pacienta s lymfedémom, odporučených a kontraindikovaných aktivitách.
Kľúčové slová: lymfedém – primárny a sekundárny, komplikácia liečby, komplexná presoterapia, manuálna lymfodrenáž, kompresívna bandáž, lymfodrenážna gymnastika, edukácia chorého

LYMPHEDEMA AND ITS TREATMENT BY PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS
The therapy of the onkological disseases can lead to posssible complications. As the prevalence of oncologic disease is on constant increase the number of possible complications increases too. The authors manly deal in their department with secondary lymphoedema. The most effective treatment of the lymphoedema is the physiotherapy. The long lasting experiences prove that the early diagnosis and the correct treatment are the guarantee of the success. The modalities used in therapy are not only antioedematose gymnastics, manual lymphatic drainage, intermittent compression by multiseptate sacs and compressive bandage but although the education of the patient, which contains recommendation of the correct regimen, indicated and contraindicated activities.
Key words: lymphoedema – primary and secondary, complication of the therapy, complex pressotherapy, manual lymphodrainage, compressive bandage, antioedematose gymnastics, education of the patient
MUDr. Mária Rečková
POKO, Poprad
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Bratislava
ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ 2. časť
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU a Interná klinika NOÚ, Bratislava
BIOLOGICKÉ LIEKY V ONKOLÓGII
MUDr. Peter Babala
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Miroslav Klačko
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Peter Mikloš
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Zuzana Ferančíková
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Klára Mladá
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Peter Fekete
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
MUDr. Daniel Keder
Klinika gynekologickej onkológie, OÚSA, Bratislava
KONTROVERZIE INDIKÁCIÍ CHIRURGICKEJ LIEČBY KARCINÓMU KRČKA MATERNICE ŠTÁDIA I ŠTÁDIA IB2
created by © zooom.sk s.r.o.