Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Dušan Poruban, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Dagmar Sorkovská
Interná onkologická klinika OÚSA, Bratislava
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Ústav laboratórnych a vyšetrovacích metód, LFUK a OÚSA, Bratislava
CIELENÁ LIEČBA KARCINÓMU HLAVY A KRKU - KAZUISTIKA
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN MU, Brno
PRIMÁRNÍ INTRAKRANIÁLNÍ HODGKINŮV LYMFOM U 12-LETÉHO CHLAPCE
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Adriana Kafková
OKH FNsP, Košice
SPRÁVA Z LYMFÓMOVÉHO FÓRA 2008
MUDr. Andrej Vranovský
Národný onkologický ústav, Interná klinika, Bratislava
SPRÁVA ZO 49. MÍTINGU AMERICKEJ HEMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (ASH) V ATLANTE
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o., Onkologické oddelenie, Nitra
ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o., Onkologické oddelenie, Nitra
SPRÁVA ZO SCHÔDZE VÝBORU SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
h. doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU SPOLOČNOSTI RADIAČNEJ ONKOLÓGIE, RÁDIOBIOLÓGIE A RÁDIOFYZIKY RÁDIOBIOLÓGIE A RÁDIOFYZIKY
RNDr. Lenka Mátelová
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
SÚŤAŽ MLADÝCH ONKOLÓGOV
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine
POHĽAD PATOLÓGA – BIOPTIKA NA DIAGNOSTIKU MALÍGNYCH LYMFÓMOV
MUDr. Pavol Povinec, PhD.
PET Centrum BIONT, a.s., Bratislava
ÚLOHA PET/CT V DIAGNOSTIKE A STRATÉGII LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
HODGKINOV LYMFÓM
h. doc. MUDr. Eva Bubanská, CSc.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP, Banská Bystrica
STRATÉGIA LIEČBY NEHODGKINOVSKÝCH LYMFÓMOV V DETSKOM VEKU
MUDr. Andrej Vranovský
Interná klinika NOÚ, Bratislava
VYSOKODÁVKOVANÁ LIEČBA MALÍGNYCH LYMFÓMOV
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Ivana Plameňová
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Juraj Chudej
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
HODNOCENÍ EFEKTU LÉČBY MALIGNÍCH LYMFOMŮ
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK Bratislava
MUDr. Silvia Cingelová
Onkologická klinika FNsP Trnava a FZaSP Trnavskej univerzity
KARDIOVASKULÁRNE KOMPLIKÁCIE VYBRANÝCH PROTINÁDOROVÝCH FARMÁK – NOVÉ POHĽADY NA PATOGENÉZU A DIAGNOSTIKU (2. časť)
MUDr. Katarína Slezáková
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
RNDr. Mária Kušíková
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a FNsP Bratislava
REGISTER DARCOV KOSTNEJ DRENE – PREHĽAD ČINNOSTI V ROKOCH 2004 – 2006
Transplantácia krvotvorných buniek je liečbou prvej voľby mnohých hematologických a nehematologických ochorení. Avšak len 25 – 30 % pacientov má Human Leukocyte Antigen (HLA) identického súrodenca. Preto začali v 80-tych rokoch 20.storočia vo svete vznikať registre dobrovoľných darcov kostnej drene, ktorí majú vyšetrené HLA antigény. Dostupnosť nepríbuzného darcu z registra umožnila alogénne transplantácie krvotvorných buniek od tzv. alternatívnych darcov. HLA zhoda je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcicm výsledok nepríbuzenskej transplantácie krvotvorných buniek. Národný register darcov kostnej drene (NRDKD) vznikol v roku 1995 na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave. Zabezpečuje vyhľadávanie darcu krvotvorných buniek pre dospelých a detských pacientov z celej SR, robí nábor nových darcov a HLA typizáciu, organizuje vyslanie kuriéra. Cieľom našej práce je retrospektívne zhodnotiť činnosť NRDKD SR.
Kľúčové slová: transplantácia krvotvorných buniek, HLA, register, darca, vyhľadávanie

SLOVAK NATIONAL BONE MARROW DONOR REGISTRY
Haematopoietic stem cell transplantation is the treatment option for certain haematologic and nonhaematologic diseases. Only 25 – 30 % of patiens have HLA identical sibling donor. Bone marrow donor registries of HLA typed donors started to develop in 80‘s of 20th century. The availibility of matched unrelated donor from registry allowed the development of haematopoietic stem cell transplantations from alternative donors. HLA match is one of the key factor of unrelated haematopoietic stem cell transplantation. Slovak national bone marrow donor registry began to work in 1995 at the Clinic of Haematology and Blood Transfusion at the University Hospital in Bratislava. It provides the search of unrelated haematopoietic stem cell donor for adults and children from Slovak Republic, recruitment of new donors, courrier details in work up process. The aim of our presentation is to restrospective analyse the activity of Slovak National Bone Marrow Donor Registry.
Key words: haematopoietic stem cell transplantation, HLA, registry, donor, search
created by © zooom.sk s.r.o.