Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Michal Mego, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
XI. KOŠICKÉ CHEMOTERAPEUTICKÉ DNI
MUDr. Karol Jutka
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
3. PACIENTSKY SEMINÁR
doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc
Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava
ZÁVĚRY „WINTER GLIO TRACK MEETING“ 2008
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
19. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ICACT 5. – 8. 2. 2008, PARÍŽ
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA A JEJ POSTAVENIE V LIEKOVEJ POLITIKE
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
PharmDr. Dominikk Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
HODNOTENIE ONKOLOGICKÝCH LIEKOV Z POHĽADU FARMAKOEKONOMIKY – ÚSKALIA A MOŽNÉ RIEŠENIA
PharmDr. Dominik Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
VYUŽITIE INOVATÍVNYCH LIEKOV V ONKOLÓGII NA SLOVENSKU – POROVNANIE SO SVETOM
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Veronika Dubajová
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PHD, MBA
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
SPOTREBA ONKOLOGICKÝCH LIEKOV – MINULOSŤ, PRÍTOMNOSŤ, BUDÚCNOSŤ
MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, FNsP Bratislava
SKRÍNING KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU Z POHĽADU INVESTÍCIÍ A PRÍNOSU
MUDr. Alexander Paluch
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
MUDr. Lucia Vitárius, MPH
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Onkologické a rádioterapeutické centrum NsP Š. Kukuru, Michalovce
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
SYSTÉMOVÁ LIEČBA KARCINÓMU PEČENE
PharmDr. Dominik Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
MUDr. Milan jamárik
SanofiAventis Slovensko
FARMAKOEKONOMICKÉ HODNOTENE PRÍNOSU DOCETAXELU V INDUKČNEJ LIEČBE LOKÁLNE POKROČILÉHO SKVAMOCELULÁRNEHO KARCINÓMU HLAVY A KRKU (SCCKHK)
MUDr. Pavol Dubinský
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
TECHNOLOGICKÝ POKROK V RÁDIOTERAPII (2.časť)
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK Bratislava
MUDr. Silvia Cingelová
Onkologická klinika FNsP Trnava a FZaSP Trnavskej univerzity
KARDIOVASKULÁRNE KOMPLIKÁCIE VYBRANÝCH PROTINÁDOROVÝCH FARMÁK – NOVÉ POHĽADY NA PATOGENÉZU A DIAGNOSTIKU (1. časť)
Kvalita života onkologických pacientov predstavuje naliehavý multidisciplinárny problém. Cena za úspech protinádorovej liečby je niekedy príliš vysoká. Prispievajú k nej aj kardiovaskulárne komplikácie protinádorovej liečby. Detailnejšie poznanie molekulárnej patogenézy kardio toxicity a tiež používanie nových diagnostických kardiologických metód (biochemických, elektrofyziologických, zobrazovacích) umožňuje včasnú diagnostiku kardiotoxicity pred jej klinickou manifestáciou. Pre lepšiu kvalitu života počas protinádorovej liečby aj po jej ukončení je potrebná riziková stratifikácia pacientov liečených potenciálne kardiotoxickou liečbou.
Kľúčové slová: protinádorová liečba, kardiotoxicita, monitorovanie, patogenéza, diagnostické metódy

CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS OF SELECTED ANTICANCER AGENTS – NEW INSIGHTS INTO PATHOGENESIS AND DIAGNOSTICS
Quality of life of oncologic patients represents a multidisciplinary problem. The price of success of anticancer therapy is sometimes high, including cardiotoxic complications. Detailed knowledge of molecular pathogenesis of complications after anticancer therapy and using modern biochemical, electrophysiological and imaging methods allow early diagnosis of potential cardiovascular complications prior to clinical manifestation of cardiotoxicity. For better quality of life during anticancer therapy and after its completion is necessary risk stratification of patients treated with potential cardiotoxic agents.
Key words: anticancer therapy, monitoring, cardiotoxicity, pathogenesis, diagnostic methods
doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice v Motole, 2. lékařská fakulta UK v Praze
TERAPIE INVAZIVNÍCH MYKOTICKÝCH INFEKCÍ U IMUNOSUPRIMOVANÝCH PACIENTŮ
MUDr. Vladimír Malec
Onkologické oddelenie FNsP Roosevelta, Banská Bystrica
SPRÁVA Z 30. SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM, 13. – 16. DECEMBER 2007
created by © zooom.sk s.r.o.