Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Michal Mego, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
XI. KOŠICKÉ CHEMOTERAPEUTICKÉ DNI
MUDr. Karol Jutka
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
3. PACIENTSKY SEMINÁR
doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc
Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava
ZÁVĚRY „WINTER GLIO TRACK MEETING“ 2008
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
19. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ICACT 5. – 8. 2. 2008, PARÍŽ
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA A JEJ POSTAVENIE V LIEKOVEJ POLITIKE
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
PharmDr. Dominikk Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
HODNOTENIE ONKOLOGICKÝCH LIEKOV Z POHĽADU FARMAKOEKONOMIKY – ÚSKALIA A MOŽNÉ RIEŠENIA
PharmDr. Dominik Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
VYUŽITIE INOVATÍVNYCH LIEKOV V ONKOLÓGII NA SLOVENSKU – POROVNANIE SO SVETOM
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Veronika Dubajová
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PHD, MBA
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
SPOTREBA ONKOLOGICKÝCH LIEKOV – MINULOSŤ, PRÍTOMNOSŤ, BUDÚCNOSŤ
MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, FNsP Bratislava
SKRÍNING KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU Z POHĽADU INVESTÍCIÍ A PRÍNOSU
MUDr. Alexander Paluch
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
MUDr. Lucia Vitárius, MPH
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Onkologické a rádioterapeutické centrum NsP Š. Kukuru, Michalovce
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
SYSTÉMOVÁ LIEČBA KARCINÓMU PEČENE
PharmDr. Dominik Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
MUDr. Milan jamárik
SanofiAventis Slovensko
FARMAKOEKONOMICKÉ HODNOTENE PRÍNOSU DOCETAXELU V INDUKČNEJ LIEČBE LOKÁLNE POKROČILÉHO SKVAMOCELULÁRNEHO KARCINÓMU HLAVY A KRKU (SCCKHK)
Na otázku či sa oplatí indukčná liečba s následnou chemorádioterapiou u pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku sa pokúšali nájsť odpoveď autori analýzy efektívnosti nákladov (1), ktorá bola prezentovaná na stretnutí Americkej spoločnosti klinickej onkológie v roku 2007 v Chicagu. Ich farmakoekonomický model bol založený na klinických údajoch získaných v rámci multicentrickej randomizovanej štúdie TAX 3242. Používanie docetaxelu podľa režimu použitého v tejto štúdii bolo aj na základe jej výsledkov schválené aj v Európskej únii a preto tieto údaje môžu byť zaujímavé aj v našich podmienkach.
Kľúčové slová: karcinóm hlavy a krku, indukčná chemoterapia, farmakoekonomický model, nákladová efektivita, docetaxel

PHARMACOECONOMIC EVALUATION OF DOCETAXEL IN INDUCTION CHEMOTHERAPY OF LOCALLY ADVANCED SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE HEAD AND NECK (SCCHN)
The question, whether induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiation therapy in locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN), was the goal of the cost effectivness analysis, presented on 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings1. Economic evaluation was based on the findings from randomised clinical TAX 324 trial2. The docetaxel treatment regimen used in the study, is approved in the European Union also due to this trial and can be of interest also in the Slovak conditions.
Key words: carcinoma of the head and neck, induction chemotherapy, pharmacoeconomic evaluation, cost effectiveness, docetaxel
MUDr. Pavol Dubinský
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
TECHNOLOGICKÝ POKROK V RÁDIOTERAPII (2.časť)
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK Bratislava
MUDr. Silvia Cingelová
Onkologická klinika FNsP Trnava a FZaSP Trnavskej univerzity
KARDIOVASKULÁRNE KOMPLIKÁCIE VYBRANÝCH PROTINÁDOROVÝCH FARMÁK – NOVÉ POHĽADY NA PATOGENÉZU A DIAGNOSTIKU (1. časť)
doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice v Motole, 2. lékařská fakulta UK v Praze
TERAPIE INVAZIVNÍCH MYKOTICKÝCH INFEKCÍ U IMUNOSUPRIMOVANÝCH PACIENTŮ
MUDr. Vladimír Malec
Onkologické oddelenie FNsP Roosevelta, Banská Bystrica
SPRÁVA Z 30. SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM, 13. – 16. DECEMBER 2007
created by © zooom.sk s.r.o.