Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Michal Mego, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
XI. KOŠICKÉ CHEMOTERAPEUTICKÉ DNI
MUDr. Karol Jutka
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
3. PACIENTSKY SEMINÁR
doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc
Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava
ZÁVĚRY „WINTER GLIO TRACK MEETING“ 2008
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
19. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ICACT 5. – 8. 2. 2008, PARÍŽ
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA A JEJ POSTAVENIE V LIEKOVEJ POLITIKE
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
PharmDr. Dominikk Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
HODNOTENIE ONKOLOGICKÝCH LIEKOV Z POHĽADU FARMAKOEKONOMIKY – ÚSKALIA A MOŽNÉ RIEŠENIA
PharmDr. Dominik Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
VYUŽITIE INOVATÍVNYCH LIEKOV V ONKOLÓGII NA SLOVENSKU – POROVNANIE SO SVETOM
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Veronika Dubajová
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PharmDr. Tomáš Tesař, PHD, MBA
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
SPOTREBA ONKOLOGICKÝCH LIEKOV – MINULOSŤ, PRÍTOMNOSŤ, BUDÚCNOSŤ
MUDr. Rudolf Hrčka CSc.
Gastroenterologická klinika SZU, FNsP Bratislava
SKRÍNING KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU Z POHĽADU INVESTÍCIÍ A PRÍNOSU
MUDr. Alexander Paluch
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
MUDr. Lucia Vitárius, MPH
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Onkologické a rádioterapeutické centrum NsP Š. Kukuru, Michalovce
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
SYSTÉMOVÁ LIEČBA KARCINÓMU PEČENE
Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je piaty najčastejší nádor a tretia najčastejšia príčina úmrtia pre zhubný nádor. U prevažnej väčšiny pacientov (> 80 %) sa diagnostikuje v pokročilom štádiu choroby. Avšak aj u pacientov po resekcii je rekurencia choroby za obdobie 2 rokov asi 50 %. Pri voľbe najvhodnejšieho postupu je dôležitým kritériom Child-Pughova klasifikácia. Účelom nášho článku bude zvážiť najvhodnejšie prístupy v liečbe chemoterapiou, imunochemoterapiou, hormonálnou liečbou, pripomenúť nové možnosti cielenej liečby, ktoré sú dnes k dispozícii a zhrnúť niektoré princípy podpornej terapie.
Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, chemoterapia, imunoterapia, hormonálna liečba, cielená liečba, sorafenib, podporná liečba

SYSTEMIC TREATMENT FOR ADVANCED HEPATOCELLULAR CANCER
Hepatocelullar carcinoma (HCC) is the fifth most common cancer and the third most common cause of cancer-related death. A majority of HCC patients (> 80 %) presents with advanced or unresectable disease. Even for those with resected disease, the recurrence rate can be as high as 50 % at 2 years. The patients hepatic reserve, as indicated by Child-Pugh classification, often dictates therapeutic option. The purpose of this article is to discuss the most appropriate aproaches using chemotherapy, imunochemotherapy, hormonal treatment and explaining of some new options of targeted therapy, which has been recently approved and briefly describe principles of supportive care.
Key words: hepatocelullar cancer, chemotherapy, imunotherapy, hormonal treatment, targetet therapy, sorafenib, supportive care
PharmDr. Dominik Tomek, MPH
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, Bratislava
MUDr. Milan jamárik
SanofiAventis Slovensko
FARMAKOEKONOMICKÉ HODNOTENE PRÍNOSU DOCETAXELU V INDUKČNEJ LIEČBE LOKÁLNE POKROČILÉHO SKVAMOCELULÁRNEHO KARCINÓMU HLAVY A KRKU (SCCKHK)
MUDr. Pavol Dubinský
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
TECHNOLOGICKÝ POKROK V RÁDIOTERAPII (2.časť)
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK Bratislava
MUDr. Silvia Cingelová
Onkologická klinika FNsP Trnava a FZaSP Trnavskej univerzity
KARDIOVASKULÁRNE KOMPLIKÁCIE VYBRANÝCH PROTINÁDOROVÝCH FARMÁK – NOVÉ POHĽADY NA PATOGENÉZU A DIAGNOSTIKU (1. časť)
doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice v Motole, 2. lékařská fakulta UK v Praze
TERAPIE INVAZIVNÍCH MYKOTICKÝCH INFEKCÍ U IMUNOSUPRIMOVANÝCH PACIENTŮ
MUDr. Vladimír Malec
Onkologické oddelenie FNsP Roosevelta, Banská Bystrica
SPRÁVA Z 30. SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM, 13. – 16. DECEMBER 2007
created by © zooom.sk s.r.o.