Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Erika Zámečníková
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RECIDÍVY KARCINÓMU PRSNÍKA – NAŠE SKÚSENOSTI V OBDOBÍ ROKOV 1990 – 2004
Karcinóm prsníka je najčastejšie ochorenie všetkých zhubných nádorov v ženskej populácii. Aj napriek včasnej diagnostike a lepšej terapii sa stále vyskytujú recidívy tohto ochorenia. Naša štúdia podáva prehľad štatisticky zistených prvých recidív karcinómu prsníka. V období rokov 1990 – 2004 sme sa v našej štúdii snažili štatisticky zhromaždiť ženy s prvou recidívou karcinómu prsníka vyšetrených v Prsníkovej ambulancii v Národnom onkologickom ústave a Onkologickom ústave sv. Alžbety. Zistili sme 9 %-ný podiel žien s prvými recidívami karcinómu prsníkov zo všetkých sledovaných žien s karcinómom prsníka v našom súbore. Krivka vekovej distribúcie žien s prvou recidívou karcinómu prsníka bola podobná vekovej distribúcii žien s karcinómom prsníka, ale bola posunutá smerom k vyšším vekovým kategóriám. Tretina všetkých recidív bola do jedného roka a tri štvrtiny do 5 rokov od stanovenia diagnózy karcinómu prsníka. Polovica prvých recidív bola lokálna, tretina boli vzdialené a zostatok boli regionálne recidívy. Z nášho hľadiska by bolo zaujímavé zistiť percento recidív karcinómu prsníka v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, recidíva karcinómu prsníka

BREAST CANCER RECIDIVES – OUR EXPERIENCES WITHIN THE YEAR 1990 – 2004
recidive still appear. Our study gives review of the statistically ascertained first breast cancer recidive. Within the year 1990 – 2004 in our study we aimed to statisticaly found out the first breast recidive in women, which were examided in Breast department in National Cancer Institute and St. Elizabeth Cancer Institute Bratislava. We have detected 9 % of women with the first breast cancer recidive from all women with breast cancer. The curve of age distribution of women with the first breast cancer recidive was similar as the women with breast cancer, but was moved to higher category of age. The third of all recidives were detected till the fisrt year and the three fourth till five eyars from the breast cancer diagnosis. The half of all first breast cancer recidives was local, the third was distant and the rest was regional recidives. From our point of view it should be interesting.to detected how much percent of first breast cancer recidives appear in Slovak republic.
Key words: breast cancer, breast cancer recidive
MUDr. Eva Mrázová
Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, FN Nitra
RÁDIOTERAPIA V LIEČBE POKROČILÉHO BAZOCELULÁRNEHO KARCINÓMU
MUDr. Iveta Oravcová
Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Pavol Kotouček
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Radoslav Greksák
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Národný onkologický ústav, Bratislava
LIEČBA AKÚTNEJ PROMYELOCYTOVEJ LEUKÉMIE NA KHAT FNSP A NOÚ V BRATISLAVE – NAŠE SKÚSENOSTI
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Bibiána Krakovská
Interná onkologická klinika OÚSA, I. onkologická klinika LF UK v Bratislave
SPRÁVA Z XLIV. ROČNÍKA BRATISLAVSKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNÍ, 3. – 5. OKTÓBER 2007
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
SPRÁVA Z XV. KONGRESU ESGO V BERLÍNE
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
STANOVISKO ESGO (EUROPEAN SOCIETY OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY) K OČKOVANIU PROTI RAKOVINE KRČKA MATERNICE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavol Dubinský
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
TECHNOLOGICKÝ POKROK V RÁDIOTERAPII (1. časť)
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Karol Kajo
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
BIOPTICKÁ DIAGNOSTIKA PANKREATICKÝCH ENDOKRINNÝCH TUMOROV
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Dimitris Hatzibougias, M.D.
Department of Pathology, Medical School, Aristotle University, Thessaloniki, Greece
KARCINÓM VULVY – SÚČASNÁ KLASIFIKÁCIA A CHARAKTERISTIKA
MUDr. Peter Uharček, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica Nitra a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
DIAGNOSTIKA A LIEČBA KARCINÓMU VULVY
MUDr. Ivan Kolombo, FEBU
Centrum robotické chirurgie a urologie Nemocnice Na Homolce Praha
MUDr. Martina Poršová
Urologické oddělení Nemocnice, Mladá Boleslav
MUDr. Iva Zemanová
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Miloš Horecký
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice, Turnov
MUDr. Petra Antonová
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice, Turnov
MUDr. Tomáš Vlásek
Onkologická poradna Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jaroslav Porš
Urologická poradna Nemocnice, Turnov
PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) – SITUACE V ROCE 2007
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha
OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE?
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ, Tr. SNP 1 a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ, Tr. SNP 1 a FN L. Pasteura, Košice
RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII (2. časť )
MUDr. Zuzana Hlavatá
Národný onkologický ústav, Bratislava
MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP PRI RESEKCII HEPATÁLNYCH METASTÁZ U PACIENTOV S KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN MU, Brno
NÁDORY VARLAT U DĚTÍ, ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH. ROZDÍLY V BIOLOGII NAPŘÍČ VĚKOVÝM SPEKTREM
created by © zooom.sk s.r.o.