Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Erika Zámečníková
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RECIDÍVY KARCINÓMU PRSNÍKA – NAŠE SKÚSENOSTI V OBDOBÍ ROKOV 1990 – 2004
MUDr. Eva Mrázová
Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, FN Nitra
RÁDIOTERAPIA V LIEČBE POKROČILÉHO BAZOCELULÁRNEHO KARCINÓMU
MUDr. Iveta Oravcová
Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Pavol Kotouček
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Radoslav Greksák
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Národný onkologický ústav, Bratislava
LIEČBA AKÚTNEJ PROMYELOCYTOVEJ LEUKÉMIE NA KHAT FNSP A NOÚ V BRATISLAVE – NAŠE SKÚSENOSTI
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Bibiána Krakovská
Interná onkologická klinika OÚSA, I. onkologická klinika LF UK v Bratislave
SPRÁVA Z XLIV. ROČNÍKA BRATISLAVSKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNÍ, 3. – 5. OKTÓBER 2007
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
SPRÁVA Z XV. KONGRESU ESGO V BERLÍNE
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
STANOVISKO ESGO (EUROPEAN SOCIETY OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY) K OČKOVANIU PROTI RAKOVINE KRČKA MATERNICE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavol Dubinský
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
TECHNOLOGICKÝ POKROK V RÁDIOTERAPII (1. časť)
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Karol Kajo
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
BIOPTICKÁ DIAGNOSTIKA PANKREATICKÝCH ENDOKRINNÝCH TUMOROV
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Dimitris Hatzibougias, M.D.
Department of Pathology, Medical School, Aristotle University, Thessaloniki, Greece
KARCINÓM VULVY – SÚČASNÁ KLASIFIKÁCIA A CHARAKTERISTIKA
Autori prezentujú ostatnú klasifikáciu prekurzorových zmien a karcinómu vulvy podľa WHO. Opisujú poznatky o etiológii, patogenéze a morfológii oboch patologických procesov.
Kľúčové slová: karcinóm vulvy, vnútroepitelová neoplázia vulvy (VIN), WHO klasifikácia

CARCINOMA OF THE VULVA – CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS
The authors present the latest WHO classification of precursor changes and carcinoma of the vulva. Recent information concerning aethiology, pathogenesis and morphology of both pathological processes are described.
Key words: carcinoma of the vulva, vulvar intraepithelial neoplasia (VIN), WHO classification
MUDr. Peter Uharček, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica Nitra a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
DIAGNOSTIKA A LIEČBA KARCINÓMU VULVY
MUDr. Ivan Kolombo, FEBU
Centrum robotické chirurgie a urologie Nemocnice Na Homolce Praha
MUDr. Martina Poršová
Urologické oddělení Nemocnice, Mladá Boleslav
MUDr. Iva Zemanová
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Miloš Horecký
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice, Turnov
MUDr. Petra Antonová
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice, Turnov
MUDr. Tomáš Vlásek
Onkologická poradna Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jaroslav Porš
Urologická poradna Nemocnice, Turnov
PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) – SITUACE V ROCE 2007
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha
OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE?
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ, Tr. SNP 1 a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ, Tr. SNP 1 a FN L. Pasteura, Košice
RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII (2. časť )
MUDr. Zuzana Hlavatá
Národný onkologický ústav, Bratislava
MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP PRI RESEKCII HEPATÁLNYCH METASTÁZ U PACIENTOV S KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN MU, Brno
NÁDORY VARLAT U DĚTÍ, ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH. ROZDÍLY V BIOLOGII NAPŘÍČ VĚKOVÝM SPEKTREM
created by © zooom.sk s.r.o.