Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Erika Zámečníková
Mamologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RECIDÍVY KARCINÓMU PRSNÍKA – NAŠE SKÚSENOSTI V OBDOBÍ ROKOV 1990 – 2004
MUDr. Eva Mrázová
Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, FN Nitra
RÁDIOTERAPIA V LIEČBE POKROČILÉHO BAZOCELULÁRNEHO KARCINÓMU
MUDr. Iveta Oravcová
Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Pavol Kotouček
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Ružinov, Bratislava
MUDr. Radoslav Greksák
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Národný onkologický ústav, Bratislava
LIEČBA AKÚTNEJ PROMYELOCYTOVEJ LEUKÉMIE NA KHAT FNSP A NOÚ V BRATISLAVE – NAŠE SKÚSENOSTI
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Bibiána Krakovská
Interná onkologická klinika OÚSA, I. onkologická klinika LF UK v Bratislave
SPRÁVA Z XLIV. ROČNÍKA BRATISLAVSKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNÍ, 3. – 5. OKTÓBER 2007
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
SPRÁVA Z XV. KONGRESU ESGO V BERLÍNE
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
STANOVISKO ESGO (EUROPEAN SOCIETY OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY) K OČKOVANIU PROTI RAKOVINE KRČKA MATERNICE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavol Dubinský
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
TECHNOLOGICKÝ POKROK V RÁDIOTERAPII (1. časť)
MUDr. Katarína Macháleková
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Karol Kajo
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
BIOPTICKÁ DIAGNOSTIKA PANKREATICKÝCH ENDOKRINNÝCH TUMOROV
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Dimitris Hatzibougias, M.D.
Department of Pathology, Medical School, Aristotle University, Thessaloniki, Greece
KARCINÓM VULVY – SÚČASNÁ KLASIFIKÁCIA A CHARAKTERISTIKA
MUDr. Peter Uharček, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica Nitra a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
DIAGNOSTIKA A LIEČBA KARCINÓMU VULVY
MUDr. Ivan Kolombo, FEBU
Centrum robotické chirurgie a urologie Nemocnice Na Homolce Praha
MUDr. Martina Poršová
Urologické oddělení Nemocnice, Mladá Boleslav
MUDr. Iva Zemanová
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Miloš Horecký
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice, Turnov
MUDr. Petra Antonová
Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice, Turnov
MUDr. Tomáš Vlásek
Onkologická poradna Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jaroslav Porš
Urologická poradna Nemocnice, Turnov
PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) – SITUACE V ROCE 2007
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha
OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE?
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ, Tr. SNP 1 a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Adriana Kafková
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ, Tr. SNP 1 a FN L. Pasteura, Košice
RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII (2. časť )
MUDr. Zuzana Hlavatá
Národný onkologický ústav, Bratislava
MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP PRI RESEKCII HEPATÁLNYCH METASTÁZ U PACIENTOV S KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN MU, Brno
NÁDORY VARLAT U DĚTÍ, ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH. ROZDÍLY V BIOLOGII NAPŘÍČ VĚKOVÝM SPEKTREM
created by © zooom.sk s.r.o.