Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
Mgr. Viera Bencová
Onkologická klinika Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. Rádiologická klinika Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.
Onkologická klinika Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
BEHAVIORÁLNY RIZIKOVÝ PROFIL PACIENTOK S KARCINÓMOM PRSNÍKA:ÚLOHA SOCIÁLNEJ INTERVENCIE
Vplyv psychosociálnej intervencie a sociálnej podpory na adaptabilitu pacientok na nádorovú chorobu a jej prežitie je v súčasnosti intenzívne študovaný. Sociálna intervencia signifikantne pozitívne ovplyvňuje výsledok liečby, dĺžku prežívania a kvalitu života prežívajúcich pacientok s karcinómom prsníka a významne prispieva k vyrovnávaniu sa so zmenami sociálnych väzieb, intímnych manželských a partnerských vzťahov, rodinných a profesionálnych vzťahov a pozitívne ovplyvňuje zlepšenie mentálneho a fyzického zdravia. Cielená sociálna práca má mimoriadny význam pri pomoci prežívajúcim pacientkam pri ich návrate do normálnych sociálnych vzťahov cestou pozitívneho vplyvu inštrumentálne orientovanej a emotívne zameranej sociálnej intervencie. Sociálna intervencia bráni vývoju behaviorálneho rizikového profilu pacientok, ktorého symptomatológia zahŕňa anxiózne stavy, emocionálnu defenzivitu, depresiu a sociálnu izoláciu a účinne podporuje postupnú adaptabilitu pacientok na dôsledky nádorovej choroby.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, prežívanie, behaviorálny rizikový profil, sociálna intervencia, kvalita života

BEHAVIORAL RISK PROFILE OF BREAST CANCER PATIENTS: THE ROLE OF SOCIAL INTERVENTION
The role of psychosocial stages and social intervention on adjustment to and survival from breast cancer is currently intensively studied. Recent studies indicated that social intervention plays an important role in the disease outcome, survival time, quality of life and may help the patients to cope with changed marital relationship, intimate ties, familiar and professional relations, social links and mental and physical health. Targeted social intervention plays a significant role in helping the breast cancer survivors to return into normal social cohesions. The results indicate that social intervention is positively influencing instrumental oriented and emotion focused coping with the development of behavioral risk profile including anxiety, defense passivity and social isolation. Social intervention supports stepwise the adaptability of patients to the impact of cancer disease.
Key words: breast cancer, survival, behavioral risk profile, social intervention, quality of life
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
12 12TH TH WORLD CONFERENCE ON LUNG CANCER, WORLD CONFERENCE ON LUNG CANCER,
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Preventívna kraniálna iradiácia pri extenzívnom malobunkovom karcinóme pľúc
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Štefan Galbavý
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód LFUK, Bratislava
NÁDOROVÁ TKANIVOVÁ „BANKA“
h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa
Katedra klinickej onkológie SZU a Interná klinika NOÚ, Bratislava
ANTIBAKTERIÁLNA PROFYLAXIA U NEUTROPENICKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII 1. časť
MUDr. Marta Kulichová, CSc., h. doc. SZU
Ambulancia chronickej bolesti, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Martin, Martinská fakultná nemocnica a Jeseniova lekárska fakulta UK, Martin
BOLESŤ U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA – DIFERENCIÁLNO-DIAGNOSTICKÉ SPRACOVANIE
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Národný onkologický register SR, NCZI, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
doc. RNDr. LAdislav Dušek, PhD.
Institut biostatistiky a analýz MU, Brno
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Národný onkologický register SR, NCZI, Bratislava, I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Mgr. Ján Mužík
Institut biostatistiky a analýz MU, Brno
AKÁ JE DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV O EPIDEMIOLÓGII ZHUBNÝCH NÁDOROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE?
prof. MUDr. Ľudovít M. Jurga, DrSc.
Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave
prof. MUDr. Myrón Malý, CSc.
Rehabilitačná klinika, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
CHEMOPREVENCIA KARCINÓMU PRSNÍKA
prof . MUDr Peter Mlkvý, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
POSTAVENIE A MOŽNOSTI FOTODYNAMICKEJ TERAPIE V ONKOLÓGII
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
I. chirurgická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Prešov
MUDr. Pavol Hollý
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin
MUDr. Lenka Bartošová
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin
NÍZKOMOLEKULOVÉ HEPARÍNY A ICH VÝZNAM PRE ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
MUDr. Pavol Lukačko
Rádioterapeutické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Alica Lacková
Rádioterapeutické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
ÚLOHA RÁDIOTERAPIE V LIEČBE BOLESTI U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
MUDr. Karel Kroupa, PhD.
Chirurgická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Chirurgická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD.
Chirurgická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
VÝZNAM A RIZIKÁ PALIATÍVNYCH CHIRURGICKÝCH VÝKONOV
PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ
MUDr. Mária Jasenková
Klinika detskej onkológie DFNsP, Detský hospic Plamienok
PALIATÍVNA LIEČBA V DETSKEJ ONKOLÓGII
created by © zooom.sk s.r.o.