Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Bibiána Krakovská
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Diferenciálne diagnostické úskalia v starostlivosti o pacientku s duplexným malígnym nádorom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jan Novotný, PhD.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Onkologické centrum Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Novinky z výročního setkání Americké společnosti klinické onkologie
MUDr. Kristina Križanová
Národný onkologický ústav v Bratislave
Správa z 10. kongresu európskej asociácie paliatívnej starostlivosti v Budapešti v dňoch 7. – 9. 6. 2007
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Čižmáriková
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc.,
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, Košice
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
DNA oprava vo vzťahu k rezistencii na antineoplastickú liečbu
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Význam a možnosti magnetickej rezonancie (MR-mamografie) v diagnostike prsníkových lézií
doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
Chirurgická klinika JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Anton Dzian
Chirurgická klinika JLF UK a MFN, Martin
Torakoskopia v diagnostike a terapii bronchogénneho karcinómu
MUDr. Róbert Slivka a kol.
Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
Bronchologická liečba malígnych stenóz dýchacích ciest
doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. Miroslav Janík
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. Tibor Krajč
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. František Žernovický
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
Chirurgická liečba karcinómu pľúc
MUDr. Markéta Palácová
Masarykův onkologický ústav, Brno
Novinky v léčbě karcinomu prsu
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada – Zobor, n.o.
h. doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Katedra radiačnej onkológie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Onkologického ústavu sv. Alžbety
Optimálne načasovanie chemoterapie a rádioterapie v štádiu III nemalobunkového karcinómu pľúc
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s., Košice
doc. MUDr. Alexander Berč, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s., Košice
Adjuvantná liečba kolorektálnych nádorov u geriatrických onkologických pacientov
kolorektálne karcinómy sa u viac ako 50 % pacientov vyskytujú v geriatrickom veku. Pre onkológov, ktorí sa zaoberajú aj liečbou starších, liečba vyžaduje rozdielny prístup. Adjuvantná chemoterapia pacientov predstavuje veľmi dôležitú súčasť liečby aj geriatrických onkologických pacientov. Liečebná odpoveď a spektrum toxicity chemoterapie je však u týchto pacientov iná ako u mladších jedincov. seniori nepredstavujú reprezentatívne zastúpenie v klinických štúdiách a pravdepodobne aj preto stratégia ich liečby nie je optimálna. Prebiehajúce klinické štúdie seniorov s kolorektálnym karcinómom bezpochyby môžu dať odpoveď na vzťah medzi rizikom liečby a jej ziskom. Nedávno publikované dáta ukazujú, že pre fit seniorov s kolorektálnym karcinómom je adjuvantná chemoterapia prínosom.
Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, adjuvantná chemoterapia, senior.

Adjuvant therapy of colorectal cancer in elderly patients
Colorectal cancer is a disease of the aging, and population of older people is growing rapidly. Oncologists who have cared for elderly understand that their treatment needs are different than those young people. Adjuvant chemotherapy treatment in the elderly is becoming an increasingly important issue for oncologist. Older people with cancer may have more varied responses to the toxicities of chemotherapy than their younger counterparts. elderly patients with colorectal cancer have been underrepresented in clinical trials, and patients are often given less intense and possibly inferior standard as a function of age. Ongoing clinical trials targeting the elderly may help answer questions about the relative risks and benefit of adjuvant treatment. Recent data show that most fit elderly patients derive a benefit from standard adjuvant chemotherapy regimens.
Key words: colorectal cancer, adjuvant chemotherapy, elderly.
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN MU, Brno
Role bronchoalveolární laváže v diagnostice pneumopatií v dětské onkologii
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
PhDr. Alena Longauerová
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Andrea Obročníková
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Uspokojovanie potrieb umierajúceho klienta v rámci hospicovej a paliatívnej starostlivosti
created by © zooom.sk s.r.o.