Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Bibiána Krakovská
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Diferenciálne diagnostické úskalia v starostlivosti o pacientku s duplexným malígnym nádorom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jan Novotný, PhD.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Onkologické centrum Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Novinky z výročního setkání Americké společnosti klinické onkologie
MUDr. Kristina Križanová
Národný onkologický ústav v Bratislave
Správa z 10. kongresu európskej asociácie paliatívnej starostlivosti v Budapešti v dňoch 7. – 9. 6. 2007
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Čižmáriková
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc.,
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, Košice
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
DNA oprava vo vzťahu k rezistencii na antineoplastickú liečbu
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Význam a možnosti magnetickej rezonancie (MR-mamografie) v diagnostike prsníkových lézií
doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
Chirurgická klinika JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Anton Dzian
Chirurgická klinika JLF UK a MFN, Martin
Torakoskopia v diagnostike a terapii bronchogénneho karcinómu
MUDr. Róbert Slivka a kol.
Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
Bronchologická liečba malígnych stenóz dýchacích ciest
doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. Miroslav Janík
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. Tibor Krajč
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. František Žernovický
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
Chirurgická liečba karcinómu pľúc
MUDr. Markéta Palácová
Masarykův onkologický ústav, Brno
Novinky v léčbě karcinomu prsu
Terapie karcinomu prsu je léčba multimodální. V rámci systémové terapie se využívá chemoterapie, hormonální léčby, nově i biologické terapie. Prezentována jsou poslední data spojené analýzy klinických studií NsABP B-31 a NCCTg – N9831; dále data týkající se lapatinibu; jedná se o výsledky klinické studie fáze III srovnávající lapatinib s kombinací lapatinib/kapecitabin, u pacientek rezistentních na trastuzumab. Nastíněny jsou i léčebné možnosti triple-negative karcinomů prsu – především snaha o cílenou terapii těchto chemosenzitivních, ale agresivních nádorů. Inhibitory aromatáz přináší zlepšení výsledků v léčbě časného karcinomu prsu ve všech skupinách žen. Upfront terapie anastrozolem nebo letrozolem dosahuje stejného efektu redukce rekurence během prvních 2 – 3 let. PgR, heR 2 ani věk u postmenopauzálních pacientek neovlivňují odpověď na adjuvantní hormonoterapii.
Kľúčové slová: karcinom prsu, biologická léčba, triple negative nádory prsu, hormonoterapie.

An update in breast cancer treatment
Therapy of breast cancer is multiplex. systemic therapy includes chemotherapy, hormonal therapy, and recently also biological therapy. We present the latest data from pooled analysis of NsABP B-31 and NCCTg-N9831 clinical trials, then data concerning lapatinib, results of phase III clinical trial comparing lapatinib with combination of lapatinib/kapecitabin in patients resistant to trastuzumab. We briefly mention treatment options of triple negative breast cancer-especially an effort of a targeted therapy of these chemosensitive but aggressive tumors. Aromatase inhibitors improve treatment results of early breast cancer in all females groups. Upfront of therapy with anastzrozol or letrozol reaches the same effect of recurrence reduction during first 2 – 3 years. Neither PgR. heR 2 nor age are influencing the response to adjuvant hormonal therapy in postmenopausal patients.
Key words: breast cancer, biological therapy, triple negative breast cancer, hormonal therapy.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada – Zobor, n.o.
h. doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Katedra radiačnej onkológie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Onkologického ústavu sv. Alžbety
Optimálne načasovanie chemoterapie a rádioterapie v štádiu III nemalobunkového karcinómu pľúc
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s., Košice
doc. MUDr. Alexander Berč, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s., Košice
Adjuvantná liečba kolorektálnych nádorov u geriatrických onkologických pacientov
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN MU, Brno
Role bronchoalveolární laváže v diagnostice pneumopatií v dětské onkologii
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
PhDr. Alena Longauerová
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Andrea Obročníková
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Uspokojovanie potrieb umierajúceho klienta v rámci hospicovej a paliatívnej starostlivosti
created by © zooom.sk s.r.o.