Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Bibiána Krakovská
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Diferenciálne diagnostické úskalia v starostlivosti o pacientku s duplexným malígnym nádorom
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jan Novotný, PhD.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK a Onkologické centrum Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Novinky z výročního setkání Americké společnosti klinické onkologie
MUDr. Kristina Križanová
Národný onkologický ústav v Bratislave
Správa z 10. kongresu európskej asociácie paliatívnej starostlivosti v Budapešti v dňoch 7. – 9. 6. 2007
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Čižmáriková
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
prof. MUDr. Anton Kohút, DrSc.,
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, Košice
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Ústav farmakológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
DNA oprava vo vzťahu k rezistencii na antineoplastickú liečbu
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
Význam a možnosti magnetickej rezonancie (MR-mamografie) v diagnostike prsníkových lézií
zavedením dynamického kontrastného zobrazovania, pokrokom v technológii povrchovej cievky a vývojom nových zobrazovacích protokolov, magnetická rezonancia prsníka s použitím kontrastnej látky (MR-mamografia) sa javí ako sľubná modalita pre detekciu, diagnostiku a zisťovanie štádia karcinómu prsníka. senzitivita MR-mamografie pre vizualizáciu invazívneho karcinómu prsníka dosahuje takmer 100 %. Súčasná dostupná literatúra poukazuje na prínos MR-mamografie v diagnostike mamograficky, sonograficky ako aj klinicky okultného karcinómu prsníka. Nález karcinómu prsníka v MR obraze často vedie k zmene v terapeutickom manažmente pacientky. každý, kto poukazuje pacientky na MR vyšetrenie prsníkov musí pochopiť indikácie MR- mamografie, spôsoby získania a interpretácie obrazov, ako aj výsledky MR-mamografie v špecifických prípadoch.
Kľúčové slová: MR-mamografia, karcinóm prsníka, indikácie.

Value and feasibility of magnetic resonance imaging (MR-mamography) in the diagnostic of breast lessions
With the introduction of dynamic contrast imaging, advances in surface coil technology, and development of new imaging protocols, contrast agent–enhanced magnetic resonance imaging of the breast (MR-Mamography) has emerged as a promising modality for detection, diagnosis, and staging of breast cancer. The reported sensitivity of MR imaging for the visualization of invasive cancer has approached 100%. There are many examples in the literature of MR imaging–demonstrated mammographically, sonographically, and clinically occult breast cancer. Often, breast cancer detected on MR images has resulted in a change in therapeutic management of the patient. everybody, who refers patients for breast imaging studies needs to understand the indications for breast MRI, how to obtain and interpret the images, and outcomes of breast MRI in specific cases, as well.
Key words: MR-Mamography, breast cancer, indications.
doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
Chirurgická klinika JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Anton Dzian
Chirurgická klinika JLF UK a MFN, Martin
Torakoskopia v diagnostike a terapii bronchogénneho karcinómu
MUDr. Róbert Slivka a kol.
Národný ústav TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
Bronchologická liečba malígnych stenóz dýchacích ciest
doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. Miroslav Janík
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. Tibor Krajč
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
MUDr. František Žernovický
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP, Bratislava – Ružinov
Chirurgická liečba karcinómu pľúc
MUDr. Markéta Palácová
Masarykův onkologický ústav, Brno
Novinky v léčbě karcinomu prsu
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada – Zobor, n.o.
h. doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Katedra radiačnej onkológie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Onkologického ústavu sv. Alžbety
Optimálne načasovanie chemoterapie a rádioterapie v štádiu III nemalobunkového karcinómu pľúc
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s., Košice
doc. MUDr. Alexander Berč, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, a.s., Košice
Adjuvantná liečba kolorektálnych nádorov u geriatrických onkologických pacientov
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN MU, Brno
Role bronchoalveolární laváže v diagnostice pneumopatií v dětské onkologii
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
PhDr. Alena Longauerová
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Andrea Obročníková
Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Uspokojovanie potrieb umierajúceho klienta v rámci hospicovej a paliatívnej starostlivosti
created by © zooom.sk s.r.o.