Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Tibor Barta, PhD.
I. ORL klinika FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
INTERNATIONAL MEETING ON INNOVATIVE APPROACHES IN HEAD AND NECK ONCOLOGY,BARCELONA 2007
MUDr. Vladimír Bella
Prsníkové oddelenie OÚSA, Bratislava
SPRÁVA Z 12. CELOŠTÁTNEJ PRACOVNEJ KONFERENCIE SEKCAMA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 18. – 20. APRÍL 2007
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
SPRÁVA ZO ZASADNUTIA VÝBORU SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Veronika Ballová
Národný onkologický ústav, Bratislava
PRIMÁRNE LYMFÓMY CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY
PREHĽADNÉ ČLÁNKY – DIAGNOSTIKA
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., hosťujúci docent
Rádiodiagnostická klinika Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP, Bratislava
PREDOPERAČNÉ MR A CT MOZGOVÝCH NÁDOROV
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
MOŽNOSTI MR V DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE PEČEŇOVÝCH LÉZIÍ (2. časť)
PREHĽADNÉ ČLÁNKY – LIEčBA
prof. MUDr. Ľudovít Jurga, CSc.
Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave
SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY KOSTNÝCH METASTÁZ
MUDr. Peter Kalina, CSc.
II. neurologická klinika FNsP, Bratislava
LIEČBA MALÍGNYCH MOZGOVÝCH NÁDOROV DOSPELÝCH
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP, Bratislava
POSTIHNUTIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU PRI HEMATOLOGICKÝCH MALIGNITÁCH
Hematologické neoplázie často komplikuje neurologické postihnutie, vrátane infiltrácie meningov, mozgu a kompresie predĺženej miechy. Primerané diagnostické postupy otvárajú cestu k úspešnému zvládnutiu týchto komplikácií. Medzi základné liečebné postupy sa zaraďuje cytotoxická chemoterapia, lokálna rádioterapia alebo dekompresívna laminektómia. Významnú úlohu majú preventívne opatrenia pri vybraných ochoreniach. Stali sa štandardnou súčasťou moderných liečebných protokolov ochorení s rizikom neurologických komplikácií. Mnohí pacienti s hematologickou malignitou dlhodobo prežívajú pri správnej liečbe bez funkčného defektu, aj keď sa ochorenie prejaví neurologickou komplikáciou.
Kľúčové slová: hematologické neoplázie, chemoterapia, rádioterapia, kompresia miechy – meningeálny syndróm.

CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT IN HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES
Hematopoietic neoplasms frequently complicate neurologic involvement, including meningeal and brain infiltration, and spinal cord compression. Appropriate diagnostic measures open way to successful management of these complications. Therapy main stones are cytotoxic chemotherpy, local radiotherapy and decompressive laminectomy. Important role have preventive measures in selected diseases. They have become standard part of modern treatment protocols of diseases at neurological complication risk. Many patients with hematopoietic malignancies have long term survival with appropriate therapy without functional defect, despite their disease presented with neurologic complication.
Key words: hematopoietic neoplasms, chemotherapy, radiotherapy, spinal cord compression – meningeal syndrome.
prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
ENDOSKOPICKÁ LIEČBA VČASNÝCH EZOFAGEÁLNYCH NEOPLÁZIÍ
MUDr. Dagmar Sorkovská
Interná klinika OÚSA, Bratislava
CHEMOTERAPIA NÁDOROV HLAVY A KRKU
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP Bratislava, Bratislava
NOVÉ TRENDY V CHIRURGICKOM LIEČENÍ NÁDOROV MOZGU
DETSKÁ ONKOLÓGIA
MUDr. Terézia Stančoková
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a SZU, Banská Bystrica
LIEČBA DETSKÝCH NÁDOROV MOZGU
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jozef Šufliarsky
Národný onkologický ústav, Bratislava
KOMPLETNÁ REMISIA PO CETUXIMABE S IRINOTEKANOM V KOMBINÁCII S CHIRURGICKOU LIEČBOU U PREDLIEČENÉHO PACIENTA (CASE REPORT)
created by © zooom.sk s.r.o.