Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Zuzana Hlavatá
Interné oddelenie E, NOÚ, Bratislava
MEDZINÁRODNÝ KONGRES PROTIRAKOVINOVEJ LIEČBY V PARÍŽI
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika NOÚ, Bratislava
RAKOVINA ŽALÚDKA
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.
Oddelenie funkčnej diagnostiky, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MALÍGNE TUMORY SRDCA
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
MOŽNOSTI MR V DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE PEČEŇOVÝCH LÉZIÍ (1. časť)
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine
BIOPTICKÁ DIAGNOSTIKA GASTROINTESTINÁLNYCH STROMÁLNYCH NÁDOROV
doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
ZOBRAZENIE GASTROINTESTINÁLNEHO STRÓMÁLNEHO TUMORU S 18FDG (FLUORODEOXYGLUKÓZOU) METÓDOU POZITRÓNOVEJ EMISNEJ TOMOGRAFIE
MUDr. Jozef Šufliarsky
Národný onkologický ústav, Bratislava
POKROKY V LIEČBE GASTROINTESTINÁLNYCH STROMÁLNYCH TUMOROV
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
VYUŽITIE GASTROINTESTINÁLNYCH STENTOV V PALIATÍVNEJ MEDICÍNE
MUDr. Marta Mýtniková
III. chirurgická klinika SZU, 1. súkromná nemocnica, a.s., Nemocnica Košice – Šaca
AXILÁRNY TKANIVOVÝ SYNDRÓM – ČASTÁ KOMPLIKÁCIA KOMPLEXNEJ LIEČBY KARCINÓMU PRSNÍKA
h.doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
SKRÍNING KARCINÓMU KRČKA MATERNICE
Mgr. Mária Hatoková
Dobrovoľnícka skupina Vŕba pôsobiaca v rámci Onkologického ústavu sv. Alžbety;, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O ŤAŽKO CHORÉHO A ZOMIERAJÚCEHO
Za ostatný rok mala autorka článku v rámci ďalšieho vzdelávania možnosť komunikovať s takmer 180 zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi, pracujúcimi najmä s onkologickými pacientmi v paliatívnych a hospicových zariadeniach. Výsledkom inšpiratívnych rozhovorov je odborná úvaha na tému osobnosti ťažko chorého a zomierajúceho, špecifík jeho potrieb v rámci holistického prístupu, v konfrontácii s možnosťami zlepšenia komunikácie a zvyšovania kvality vzťahu pomáhajúci (lekár, zdravotný personál, iné pomáhajúce profesie) – chorý.
Kľúčové slová: potreby ťažko chorého, piliere identity, sprevádzanie.
Kľúčové slová MeSH: starostlivosť paliatívna – psychológia; pacient v terminálnom štádiu – psychológia; starostlivosť o umierajúcich – psychológia.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TAKING CARE OF SERIOUSLY ILL AND DYING
Last year, the author of this contribution has had the possibility to communicate with over 180 healthcare professionals and volunteers working mainly with cancer patients in palliative and hospice institutions. The result of these inspiring discussions a professional reflection about the personality of seriously ill and dying , as well as particularities of his/her needs within the holistic approach, in confrontation with possibilities of improvement of communication and quality of relationship between the coadjutant (doctor, healthcare professionals, other coadjutant professions) and the patient.
Key words: needs of seriously ill, pillars of identity, going along.
Key words MeSH: palliative care – psychology; terminally ill – psychology; terminal care – psychology.
created by © zooom.sk s.r.o.