Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Zuzana Hlavatá
Interné oddelenie E, NOÚ, Bratislava
MEDZINÁRODNÝ KONGRES PROTIRAKOVINOVEJ LIEČBY V PARÍŽI
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika NOÚ, Bratislava
RAKOVINA ŽALÚDKA
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.
Oddelenie funkčnej diagnostiky, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
MALÍGNE TUMORY SRDCA
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
MOŽNOSTI MR V DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE PEČEŇOVÝCH LÉZIÍ (1. časť)
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine
BIOPTICKÁ DIAGNOSTIKA GASTROINTESTINÁLNYCH STROMÁLNYCH NÁDOROV
doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
ZOBRAZENIE GASTROINTESTINÁLNEHO STRÓMÁLNEHO TUMORU S 18FDG (FLUORODEOXYGLUKÓZOU) METÓDOU POZITRÓNOVEJ EMISNEJ TOMOGRAFIE
MUDr. Jozef Šufliarsky
Národný onkologický ústav, Bratislava
POKROKY V LIEČBE GASTROINTESTINÁLNYCH STROMÁLNYCH TUMOROV
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
VYUŽITIE GASTROINTESTINÁLNYCH STENTOV V PALIATÍVNEJ MEDICÍNE
Stent alebo endoprotéza je trubica zavedená do anatomickej štruktúry, ktorá prekonáva patologickú zúženinu. Stenty sa v súčasnosti využívajú ako štandardná liečba v angiológii a kardiochirurgii, v urológii, pneumológii a gastroenterológii. V gastrointestinálnom trakte majú využitie prevažne v paliatívnej medicíne.
Kľúčové slová: stent, endoprotéza, stenóza, TIPS.
Kľúčové slová MeSH: stenty; protézy a implantáty; zúženie chorobné – terapia; shunt portosystémový transjugulárny intrahepatálny.

USE OF GASTROINTESTINAL STENTS IN PALIATION
Stent or endoprosthesis is a tube, which is inserted into a natural conduit of the body to prevent or counteract a disease-induced localized flow constriction. Stents are used like a standard therapy in angiology, cardiosurgery, urology, pneumology and gastroenterology. In gastroenterology are used mostly in palliation.
Key words: stent, endoprostestis, stenosis, TIPS.
Key words MeSH: stents; prostheses and implants; constriction, pathologic – therapy; portasystemic shunt, transjugular intrahepatic.
MUDr. Marta Mýtniková
III. chirurgická klinika SZU, 1. súkromná nemocnica, a.s., Nemocnica Košice – Šaca
AXILÁRNY TKANIVOVÝ SYNDRÓM – ČASTÁ KOMPLIKÁCIA KOMPLEXNEJ LIEČBY KARCINÓMU PRSNÍKA
h.doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
SKRÍNING KARCINÓMU KRČKA MATERNICE
Mgr. Mária Hatoková
Dobrovoľnícka skupina Vŕba pôsobiaca v rámci Onkologického ústavu sv. Alžbety;, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O ŤAŽKO CHORÉHO A ZOMIERAJÚCEHO
created by © zooom.sk s.r.o.