Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Monika Krivošíková, Mgr. Ivana Shawkatová, prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Bojtárová, PhD., RNDr. Mária Kušíková, MUDr. Branislav Czako, doc. MUDr. Martin Mistrík
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
MUDr. Sabína Šufliarska
II. detská klinika a Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miriam Ladická
Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.
Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, Bratislava
Korelácia chimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek s výskytom GvHD a relapsu
Cieľom monitorovania stavu krvotvorby po transplantácii krvotvorných buniek (TKB) je zistiť, či bol štep prijatý a predpovedať vývoj komplikácií najviac ohrozujúcich život pacienta, t. j. relapsu základnej choroby, choroby z reakcie štepu proti hostiteľovi (graft versus host disease, gvhd) a rejekcie štepu a podľa toho aktuálne upraviť terapiu pacienta. vyšetrenie chimérizmu, ktorým tiež možno sledovať stav krvotvorby, má veľký význam pre odhalenie spomínaných komplikácií po TKB. v našej práci sme vyšetrovali chimérizmus u chorých s rôznymi hematologickými chorobami po alogénnej TKB. Chimérizmus sme určovali zo vzoriek periférnej krvi pomocou hypervariabilných repetitívnych sekvencií, tzv. polymorfizmov typu vNTR (variable number of tandem repeats, minisatellites).v súbore 54 alogénnych TKB sme kompletný chimérizmus (CC) zistili po 46 transplantáciách a zmiešaný chimérizmus (MC) päťkrát. Rejekcia štepu nastala u troch pacientov, gvhd sa vyskytla celkovo 24-krát a relaps sa objavil u 10 pacientov. Zo 46 transplantovaných s CC sa gvhd vyvinula u 22 a relaps u 6. v skupine 5 transplantovaných s MC sa gvhd objavila dvakrát a relaps trikrát. pri korelácii typu chimérizmu s vývojom gvhd a relapsom, sme štatisticky významnú závislosť (p = 0,00012) zistili len pri porovnaní výskytu relapsu s typom chimérizmu, t. j. transplantovaní s CC mali v porovnaní s pacientmi s MC nižšie riziko výskytu relapsu. pozitívny vplyv reakcie štepu proti leukémii (gvL – graft verzus leukemia) na nižší výskyt relapsu sme v našom súbore nezaznamenali. výsledky našej štúdie naznačujú, že transplantovaní s CC majú nižšie riziko relapsu a že dosiahnutie CC sa nespája s nižším rizikom vývoja gvhd.
Kľúčové slová: alogénna transplantácia krvotvorných buniek, chimérizmus, hypervariabilné repetitívne sekvencie vNTR, choroba z reakcie štepu proti hostiteľovi (gvhd), relaps.
Kľúčové slová MeSH: transplantácia homológna – komplikácie; transplantácia hemopoetických kmeňových buniek – komplikácie; chiméra transplantačná; repetície minisatelitné; gvh choroba; recidíva.

CORRELATION OF CHIMERISM AFTER ALLOGENEIC HAEMATOPOLETIC CELL TRANSPLANTATION WITH GvHD OCCURRENCE AND RELAPSE
The purpose of post-transplantation monitoring of haematopoiesis following allogeneic haematopoietic cell transplantation (hCT) is to find out whether engraftment was successful and to assess the risk of developing principal life threatening complications, i.e. relapse, graft versus host disease (gvhd) and graft rejection what enables to adjust an ongoing therapy. The aim of our study was to investigate chimerism in patients with different haematological diseases who underwent allogeneic hCT. Chimerism was investigated in peripheral blood using the vNTR-pCR method (vNTR: variable number of tandem repeats, minisatellites). In the group of 54 allogeneic hCTs done, complete chimerism (CC) was found in 46 patients, mixed chimerism (MC) in five and no engraftment in three patients, respectively. gvhd occured after 24 and relapse after 10 hCT. out of 46 CC patients, 22 patients developed gvhd and 6 patients experienced relapse, concerning of five MC patients, two developed gvhd and three developed relapse. By comparing the type of chimerism with gvhd or relapse development, respectively, only the type of chimerism statistically significantly (p = 0.00012) correlated with relapse, i.e. the risk of relapse was lower in the CC patients compared to the MC patients. A positive impact of gvL (gvL – graft versus leukemia) reaction to lower occurrence of relapse was not observed either. To summarize, our results indicate that the CC patients experience lower risk of relapse. Complete the chimerism is not associated with lower risk of the gvhd development.
Key words: Allogeneic haematopoietic cell transplantation (HCT), chimerism, VNTR- variable number of tandem repeats, graft versus host disease (GvHD), relapse.
Key words MeSH: transplantation, homologous – complications; hematopoietic stem cell transplantation – complications; transplantation chimera; minisatellite repeats; graft versus host disease; recurrence.
MUDr. Alexandra Grešová, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MUDr. Igor Lazar
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marta Mýtniková, MUDr. Ladislav Saksun
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica
Ultrazvukom vedená exstirpácia nehmatných lézií prsníka verzus exstirpácia identifikačným vodičom
MUDr. Vladimír Červinka, MUDr. Jiři Šiller, PhD., doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., MUDr. Lukáš Nechvátal
Chirurgická klinika Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Karel Šťastný
Chirurgická klinika Krajské nemocnice, Pardubice, MAMOLOGIE, s.r.o., Masarykovo nám., Pardubice
doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., MUDr. Eva Pavlíková
Odd. radiační onkologie Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Pavel Rothröckel
Patologické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Irena Vyhnálková
Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice, Chrudim
Sentinelová uzlina v praxi
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Oľga Szegheőová
Onkologická ambulancia, Nemocnica Šaľa
XLIII. bratislavských onkologických dní – správa z podujatia
prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Pathology Update, Stockholm 2006
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP, Banská Bystrica
XVI. konferencia detských hematológov a onkológov SR a ČR
MUDr. Tomáš Šálek
Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít, Bojnice 2006
h.doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
46. medziodborová konferencia o antimikrobiálnych látkach, San Francisco, 27. – 30. september 2006
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
História onkológie na Slovensku
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Prežitie pacientov so štádiom I karcinómu pľúc odhalenom pri CT skríningu
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika, NOÚ, Bratislava
Systémová terapia neuroendokrinných nádorov
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
Liečba glioblastoma multiforme s konkomitantnou chemo-rádioterapiou a s následnou chemoterapiou
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
Onkologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Rádioterapia karcinómu prostaty
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
MUDr. Mikuláš Redecha
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
Karcinóm krčka maternice a HPV infekcia
h.doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
Nové antimikrobiálne látky a ich význam pre onkologických pacientov – prehľad
MUDr. Ivan Waltzer, MUDr. Karel Kroupa, MUDr. Roman Čierny, MUDr. Patrik Palacka
Chirurgická klinika, NOÚ, Bratislava
MUDr. Eva Puškárová, MUDr. Albert Törok, MUDr. Otília Osifová, MUDr. Terézia Lauková
Oddelenie rádiodiagnostiky NOÚ, Bratislava
MUDr. Vladimír Bella, MUDr. Andrea Šimová
Ambulancia pre choroby prsníkovej žľazy NOÚ, Bratislava
Chirurgické riešenie minimálnych lézii prsníkovej žľazy v materiáli kliniky technikou predoperačného zavedenia kovového identifikačného vodiča
TEST
Test č. 4/2006
created by © zooom.sk s.r.o.