Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Monika Krivošíková, Mgr. Ivana Shawkatová, prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Bojtárová, PhD., RNDr. Mária Kušíková, MUDr. Branislav Czako, doc. MUDr. Martin Mistrík
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
MUDr. Sabína Šufliarska
II. detská klinika a Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miriam Ladická
Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.
Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, Bratislava
Korelácia chimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek s výskytom GvHD a relapsu
MUDr. Alexandra Grešová, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MUDr. Igor Lazar
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marta Mýtniková, MUDr. Ladislav Saksun
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica
Ultrazvukom vedená exstirpácia nehmatných lézií prsníka verzus exstirpácia identifikačným vodičom
MUDr. Vladimír Červinka, MUDr. Jiři Šiller, PhD., doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., MUDr. Lukáš Nechvátal
Chirurgická klinika Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Karel Šťastný
Chirurgická klinika Krajské nemocnice, Pardubice, MAMOLOGIE, s.r.o., Masarykovo nám., Pardubice
doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., MUDr. Eva Pavlíková
Odd. radiační onkologie Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Pavel Rothröckel
Patologické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Irena Vyhnálková
Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice, Chrudim
Sentinelová uzlina v praxi
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Oľga Szegheőová
Onkologická ambulancia, Nemocnica Šaľa
XLIII. bratislavských onkologických dní – správa z podujatia
prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Pathology Update, Stockholm 2006
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP, Banská Bystrica
XVI. konferencia detských hematológov a onkológov SR a ČR
MUDr. Tomáš Šálek
Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít, Bojnice 2006
h.doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
46. medziodborová konferencia o antimikrobiálnych látkach, San Francisco, 27. – 30. september 2006
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
História onkológie na Slovensku
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Prežitie pacientov so štádiom I karcinómu pľúc odhalenom pri CT skríningu
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika, NOÚ, Bratislava
Systémová terapia neuroendokrinných nádorov
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
Liečba glioblastoma multiforme s konkomitantnou chemo-rádioterapiou a s následnou chemoterapiou
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
Onkologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Rádioterapia karcinómu prostaty
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
MUDr. Mikuláš Redecha
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
Karcinóm krčka maternice a HPV infekcia
h.doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
Nové antimikrobiálne látky a ich význam pre onkologických pacientov – prehľad
MUDr. Ivan Waltzer, MUDr. Karel Kroupa, MUDr. Roman Čierny, MUDr. Patrik Palacka
Chirurgická klinika, NOÚ, Bratislava
MUDr. Eva Puškárová, MUDr. Albert Törok, MUDr. Otília Osifová, MUDr. Terézia Lauková
Oddelenie rádiodiagnostiky NOÚ, Bratislava
MUDr. Vladimír Bella, MUDr. Andrea Šimová
Ambulancia pre choroby prsníkovej žľazy NOÚ, Bratislava
Chirurgické riešenie minimálnych lézii prsníkovej žľazy v materiáli kliniky technikou predoperačného zavedenia kovového identifikačného vodiča
V snahe odhaliť subklinické a včasné formy rakoviny prsníkovej žľazy a v súvislosti s rozvojom skríningových programov má použitie lokalizačných – identifikačných vodičov nezastupiteľné miesto v diagnostike a liečbe nepalpovateľných benígnych a malígnych lézii. Za obdobie 15 r. (od 1. 1. 1991 do 31. 12. 2005) sme celkovo operovali 21 826 pacientov. Z uvedeného počtu sme pre choroby prsníkovej žľazy chirurgicky riešili 7 845 pacientov, t. j. 35,9 %, vrátane 311 pacientov, u ktorých bola vykonaná iná operácia (resutúra, riešenie infekcie, debridement...). pre benígne ochorenie bolo riešených 3 383 pacientov a pre malignitu 4 151 pacientov. Z celkového počtu 7 534 pacientov bolo pre hmatnú léziu riešených 6 332 (84,0 %) a pre nepalpovateľnú léziu, na identifikačnom kovovom vodiči, 1 202 pacientov, t. j. 16,0 % pacientov. v článku podávame analýzu klinického materiálu chirurgickej kliniky NoÚ.
Kľúčové slová: skríningová mamografia, včasná diagnostika, nehmatný, biopsia, exstirpácia, exstirpácia na kovovom vodiči, ihlová lokalizácia karcinómu prsníka.
Kľúčové slová MeSH: nádory prsníka – chirurgia, prevencia a kontrola; mamografia; diagnostika včasná; biopsia punkčná; skríning hromadný.

SURGICAL APPROACH FOR MINIMAL BREAST LESIONS IN THE MATERIAL OF THE CENTER, USING PREOPERATIVE INSERTION OF METAL IDENTIFICATION WIRE
In the pursuit of the detection of early subclinical forms of breast cancer, and with regard to the advancement in screening programs, the wire-guided excision is irreplaceable in the diagnostic and therapy of benign and malignant breast lesions. In the 15-year period (1. 1. 1991 – 31. 12. 2005) we have performed surgery on 21 826 patients. 7 845 (35,9 %) of them were surgically treated for breast disease, including patients (311 cases) with other operation (secondary suture, surgery for infection, debridement...). 3 383 patients were treated for benign, 4 151 for malignant lesions. out of the total of 7 534 patients, 6 332 (84,0 %) were treated for palpable lesions, 1 202 (16,0 %) for non-palpable lesions, with the localization needle. In this article we present the analysis of clinical material of the Clinic of surgery of the National oncological Institute (NOÚ).
Key words: screening mammography, early diagnosis, non-palpable, biopsy, excision, wire–guided excision, needle-localized breast biopsy.
Key words MeSH: breast neoplasms – surgery, prevention and control; mammography; early diagnosis; biopsy, needle; mass screening.
TEST
Test č. 4/2006
created by © zooom.sk s.r.o.