Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Monika Krivošíková, Mgr. Ivana Shawkatová, prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav LF UK, Bratislava
MUDr. Eva Bojtárová, PhD., RNDr. Mária Kušíková, MUDr. Branislav Czako, doc. MUDr. Martin Mistrík
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
MUDr. Sabína Šufliarska
II. detská klinika a Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky, LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Miriam Ladická
Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.
Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, Bratislava
Korelácia chimérizmu po alogénnej transplantácii krvotvorných buniek s výskytom GvHD a relapsu
MUDr. Alexandra Grešová, prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MUDr. Igor Lazar
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Marta Mýtniková, MUDr. Ladislav Saksun
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica
Ultrazvukom vedená exstirpácia nehmatných lézií prsníka verzus exstirpácia identifikačným vodičom
MUDr. Vladimír Červinka, MUDr. Jiři Šiller, PhD., doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., MUDr. Lukáš Nechvátal
Chirurgická klinika Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Karel Šťastný
Chirurgická klinika Krajské nemocnice, Pardubice, MAMOLOGIE, s.r.o., Masarykovo nám., Pardubice
doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., MUDr. Eva Pavlíková
Odd. radiační onkologie Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Pavel Rothröckel
Patologické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Irena Vyhnálková
Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice, Chrudim
Sentinelová uzlina v praxi
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Oľga Szegheőová
Onkologická ambulancia, Nemocnica Šaľa
XLIII. bratislavských onkologických dní – správa z podujatia
prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Pathology Update, Stockholm 2006
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP, Banská Bystrica
XVI. konferencia detských hematológov a onkológov SR a ČR
MUDr. Tomáš Šálek
Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít, Bojnice 2006
h.doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
46. medziodborová konferencia o antimikrobiálnych látkach, San Francisco, 27. – 30. september 2006
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
História onkológie na Slovensku
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Prežitie pacientov so štádiom I karcinómu pľúc odhalenom pri CT skríningu
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Šálek
Interná klinika, NOÚ, Bratislava
Systémová terapia neuroendokrinných nádorov
Gastroenteropankreatické neuroendokrinné nádory (NET-y) predstavujú heterogénnu skupinu nádorov, ktoré sú často spojené s typickými symptómami vyvolanými excesívnou a nekontrolovanou sekréciou hormónov. NET-y sú zriedkavé tumory, ktoré sú diagnostikované v rôznych štádiách s hormónmi navodenými symptómami/syndrómami alebo bez hormonálnej exkrécie. Môžu sa vyskytovať sporadicky alebo ako súčasť hereditárnych syndrómov. Tieto nádory sú veľmi často pomaly rastúce a chirurgická terapia je základným kameňom ich liečby. Ako raritné ochorenia môžu byť však aj rýchlo progredujúce, vyžadujúce agresívnu systémovú terapiu, alebo sa vyskytujú ako difúzna metastatická choroba nevhodná na chirurgickú liečbu. väčšina pacientov musí byť v priebehu ochorenia liečená, hlavne pacienti, ktorí mali pokročilú chorobu už v čase stanovenia diagnózy. väčšina gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov má vysokú hladinu somatostatínových receptorov, na ktoré sa viaže somatostatín a jeho syntetické analógy. Somatostatínové analógy, ktorých mechanizmom pôsobenia je inhibícia vylučovania peptidov, sú už dve desaťročia základom symptomatického manažmentu liečby pacientov s NET-mi. Tieto preparáty ako i ostatné liečebné modality – interferón, chemoterapia, rádioizotopy, sa často používajú na kontrolu hormonálne vyvolaných symptómov a u určitej časti pacientov kontrolujú i rast nádoru. poznatky o použití interferónov sú menej jasné.
Kľúčové slová: neuroendokrinný nádor, karcinoid, chemoterapia, somatostatínové analógy, oktreotid, lanreotid, interferón.
Kľúčové slová MeSH: nádory neuroendokrinné – farmakoterapia, nádor karcinoidný – farmakoterapia; terapia biologická; somatostatín – analógy a deriváty; interferóny – použitie terapeutické.

SYSTEMIC THERAPY OF NEUROENDOCRINE TUMORS
Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (NET-s) constitute a heterogeneous group of neoplasms that are often associated with typical symptoms due to excessive and uncontrolled release of hormones. NET-s are rare tumours and may present at different disease stages with either hormonal or hormone related symptoms/syndromes or without hormonal excretion. They may occur either sporadically or as a part of hereditary syndromes. Because these tumors are usually slow growing, surgery is the cornerstone of treatment. however, these rare tumors can present with rapid progression that requires aggressive systemic therapy or as diffuse metastatic disease not amenable to surgical palliation. For most patients, medical approaches are necessary at some point in the course of their disease, especially since most tumors are at an advanced stage at the time of diagnosis. Most gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors express high levels of somatostatin receptors, which are bound by somatostatin or its synthetic analogues. Somatostatin analogues have been the mainstay of symptomatic management of patients with NETs for two decades with the main mechanism of action being inhibition of peptide release. These agents or the other therapies, such as interferon, chemotherapy or radioisotopes are therefore used frequently to control hormone-related symptoms and for some patients, the growth of the disease itself. Evidence base for interferon use is perhaps less clear.
Key words: Neuroendocrine tumours, carcinoid, surgery, chemotherapy, somatostatin analogues, octreotide, lanreotide, interferon.
Key words MeSH: neuroendocrine tumors – drug therapy; carcinoid tumor – drug therapy; biological therapy; somatostatin – analogs and derivatives; interferons – therapeutic use.
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ, Košice
Liečba glioblastoma multiforme s konkomitantnou chemo-rádioterapiou a s následnou chemoterapiou
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
Onkologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Rádioterapia karcinómu prostaty
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
MUDr. Mikuláš Redecha
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK v Bratislave
Karcinóm krčka maternice a HPV infekcia
h.doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
Nové antimikrobiálne látky a ich význam pre onkologických pacientov – prehľad
MUDr. Ivan Waltzer, MUDr. Karel Kroupa, MUDr. Roman Čierny, MUDr. Patrik Palacka
Chirurgická klinika, NOÚ, Bratislava
MUDr. Eva Puškárová, MUDr. Albert Törok, MUDr. Otília Osifová, MUDr. Terézia Lauková
Oddelenie rádiodiagnostiky NOÚ, Bratislava
MUDr. Vladimír Bella, MUDr. Andrea Šimová
Ambulancia pre choroby prsníkovej žľazy NOÚ, Bratislava
Chirurgické riešenie minimálnych lézii prsníkovej žľazy v materiáli kliniky technikou predoperačného zavedenia kovového identifikačného vodiča
TEST
Test č. 4/2006
created by © zooom.sk s.r.o.